Linea elektrikoen kalkuluak konputagailuz egiteko programa

Wikibookstik
Jump to navigation Jump to search

Linea elektrikoen funtzionamendua zehaztasun handiagoz aztertzeko gaur egun programa informatikoak erabiltzen dira. Hemen, eredu gisa, hogeigarren mendeko bederatzigarren hamarkadako hasieran linea elektrikoen funtzionamendu elektrikoa aztertzeko garatutako programa bat aurkezten dugu.

Programa zaharkituta badago ere, sistema elektriko osoa aztertzerakoan linea ordezkatzeko parametroak, lineak sortutako eremu elektriko eta magnetikoak eta garraio egoeren arabera tentsioetan eta korronteetan sortutako desorekak kalkulatu ahal dira. Gainera, erreaktantziez konpentsatuta dagoen bi zirkuituko linea bateko zirkuitu bat konektatuta ez dagoenean ferroerresonantziaz sor daitezkeen gaintentsioak aztertzeko ere erabili ahal da; sortzen diren gaintentsioak ez du zehaztasunez kalkulatzen baina erreaktantzien zein balioekin sortzen diren bai.

Programa, garai haietan kalkulu tekniko gehienak egiteko erabiltzen zen FORTRAN mintzairan idatzita dago eta, ordenagailu berriagotan eta konpilatzaile berriagorekin erabili ahal izateko aldaketa txiki batzuk egin bazaizkio ere, garai haietako FORTRANez dago idatzita. Bestalde, berez, hasieran programa baten ordez bi programa ezberdin izan ziren. Geroago programa bakar batean batu ziren; sarrerako datuak sartzeko zituzten moduak gehiegi aldatu barik, ordura arte erabilitako fitxategien datuak larregi aldatu behar ez izateko. Jatorri hori nabaria da iturri-kodean.

Luzetxoa bada ere, programa osoa aurkezten da, nahi izanez gero, gura duenak programa kopiatu eta, doako FORTRANerako konpilatzaile baten laguntzaz, erabili ahal dezan.

Silverfrosten web orritik jaitsi ahal den eta partikularrentzat doakoa den FTN95 Personal Edition konpilatzailea erabiliz gero, programa inolako aldaketa barik erabili ahal da.

Creative Commons-en Attribution-ShareAlike 3.0 lizentziapean partekatzen den programaren iturri-kodea hurrengoa da:

C Lineen parametro elektromagnetikoak eta egoerak kalkulatzeko eta
C ferroerresonantzia azterketak egiteko PARLI programa eta
C aireko linea elektrikoek sortzen dituzten eremu elektromagnetikoak
C kalkulatzeko EREMU programa batuta.
C Programak Jon Peli Oleaga Olabarriak garatu zituen
C hogeigarren mendeko bederatzigarren hamarkadaren hasieran.
C Hamarkada horren amaieran batu ziren eta, geroago, konpilatzaile
C berriagorekin erabili ahal izateko beharrezko aldaketak egin zaizkie.
C Sarrerako datuak oraindino 80 zutabetan egiten dira, behinolako fitxetan legez
C Bigarren hizkuntza modu naif eta ez sistematikoan sartu da.
C Programa Creative Commons-en
C Attribution-ShareAlike 3.0 lizentziapean partekatzen da
C http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
C
C The original PARLI program to calculate electromagnetic parameters
C and operating regimes of overhead transmission lines
C (it can also be used to conduct ferroresonance studies)
C and EREMU program to calculate electromagnetic fields created
C by overhead transmission lines
C were created by Jon Peli Oleaga Olabarria
C in the first eighties of the twentieth century.
C They were merged in the last eighties and later 
C they have been changed just to compile them with newer compilers
C and to add a second language; changing only the strictly necessary.
C Input data still are inserted in 80 columns as with the old cards.
C The incorporation of a second language has been done 
C in a rather naif and unsystematic way.
C The work is licensed under the Creative Commons 
C Attribution-ShareAlike 3.0 License.
C http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
C
   PROGRAM LIPARE
   CHARACTER FITX*14,FILE*40,CHK*4
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   DOUBLE PRECISION EXPE
   COMMON /IZENBN/ IZK,EXPE,NOZ,N,KT,TL,MOZ,NFL
   IZK0=1
   IRT=5
   IRF=4
   IDT=6
   IDF=7
   IDU=9
   FITX='LIPARE.DAT'
   CHK=' '
   NOZ=0
   MOZ=0
   NFL=0
   CALL HIZKUN
   OPEN(UNIT=IDF,FILE='LIPARE.RES',STATUS='UNKNOWN')
   OPEN(UNIT=IDU,FILE='LIPARE.RPU',STATUS='UNKNOWN')
  1 IF(CHK.NE.' ')GOTO 12
   PRINT *,'SAR ERABILIKO DEN DATU-FITXATEGIAREN IZENA:'
   PRINT *,'<RETURN> SAKATUZ GERO, FITXATEGIA = '//FITX
   PRINT *,'( AMAITZEKO SAKA *<RETURN> BAKARRIK )'
   READ(IRT,'(A)')FILE
   IF(FILE.EQ.'*')GOTO 9999
   IF(FILE.EQ.' ')FILE=FITX
C-VAX   OPEN(UNIT=IRF,STATUS='OLD',FILE=FILE,READONLY)
C-PC   OPEN(UNIT=IRF,STATUS='OLD',FILE=FILE,MODE='READ')
C-PC-F95-C20041023
   OPEN(UNIT=IRF,STATUS='OLD',FILE=FILE,ACTION='READ')
   READ(IRF,'(//)')
C --- ZAINDU SUBRUTINEA, PROGRAMEA ERABILTEKO BAIMENA AZTERTUTEKO
C   CALL ZAINDU(2,IRF) !"1993-02-03 eta 2003-10-06"ko "parli4.for"ean
   CALL ZAINDU(0,IRF,IZK0)
   IF(IZK0.LT.1 .OR. IZK0.GT.2) IZK0=1 ! 20140626 oraingoz hizkuntza bi bakarrik
   READ(IRF,'(A)')CHK
               BACKSPACE IRF
  12 IZK=IZK0
   IF  (CHK.EQ.'***E'.OR.CHK.EQ.'***e')THEN
    CHK=' '
    CALL EREPRO(CHK)
   ELSEIF(CHK.EQ.'***P'.OR.CHK.EQ.'***p')THEN
    CHK=' '
    CALL LINPAR(CHK)
   ELSE
    PRINT'(A)',' ',
   +' Lehengo PARLI eta EREMU programak LIPARE barri honetan'//
   +' batu ziranetik,',' datu fitxategietan euretatik'//
   +' zein erabili gura dan esan behar da,',
   +' datu fitxategiaren bostgarren lerroaren lehenengo tokietan',
   +' ***EREMU ala ***PARLI iminiz.',' ',
   +' Aldatu egizuz lehengo fitxategiak.',' '
    GOTO 9999
   ENDIF
   GOTO 1
 9999 END
CJFO   PROGRAM LINPAR
C   Aireko linea elektrikoen parametro esanguratsuenak
C   eta haien funtzionatzeko moduak kalkulatzeko programa
   SUBROUTINE LINPAR(CHK)
   PARAMETER (ND1=10,ND2=12)
C-20131026AN ND1 8TIK 10ERA ALDATUTA ZIRKUITU 2 4 LUR KABLEREKIN ONARTZEKO
   COMPLEX AD(ND2,ND2),BC(ND2,ND2),RI(ND2,ND2),RF(ND2,ND2)
   &,Z(ND1,ND1),Y(ND1,ND1),W(ND1,ND1)
   COMPLEX ER(ND2),ES(ND2),PR,PS,PRT,PST,PTR,PTS,ERO
   REAL DX(ND1),DY(ND1),R(ND1),G(ND1),RMG(ND1),RAD(ND1),D(ND1)
   INTEGER IN(ND1),ID(ND1),KR(ND1),LOC(ND2)
   CHARACTER EGUNA*10,IZENA*56,TT1*27,TT2*27,SII*44,SAK*44,SI*29
   &,SA*29,KG*24,OS*18,ZAT*5,EUSK*5,EROA*15,AZALP*5,CHK*4
   DOUBLE PRECISION EXPE
   COMMON /IZENBN/ IZK,EXPE,NOZ,N,KT,TL,MOZ,NFL
   COMMON /IZENBC/ EGUNA,IZENA,EUSK,EROA
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   PBAS=100.
  2 CALL HIRUAT(IRF,CHK,*9999,*6,*9998)
  6 READ(IRF,5011,END=9998)TL,IZENA,EXPE,EGUNA
 5011 FORMAT(F4.0,A56,F10.2,A10)
   READ(IRF,5012)IZK2,NT,NC,KP,FNY
   IF (IZK2.NE.0) IZK=IZK2
   IF (IZK.LT.1 .OR. IZK.GT.2) IZK=1
C-20131027 5012 FORMAT(4I5,F10.5)
 5012 FORMAT(4I2,F7.3)
        print *,'LINPAR ',izena
C   IZK = ERABILIKO DEN HIZKUNTZA
C   NT = LINEAN AZTERTUKO DIREN ZATI GEHI EGOEREN KOPURUA
C   NC = LINEAREN ZIRKUITU KOPURUA
C   KP = 1=> EROALE BATZUK BESTE BATZUEKIN PARALELOAN JARTZEN DIRELA
C      EROALE BAKOTZAREN 54. ZUTABEAN JARRI ZEIN BESTE EROALEREKIN.
C      ( PARALELOAN JARRI ETA GERO EZIN DIRA AZTERTU EGOERAK,
C       BAKARRIk ATARA AHAL DIRA ALDAEZIN OROKORRAK )
C   FNY = LINEAREN FREKUENTZIA
   IF(IZK-1)11,10,11
  10 ZAT='ZATI  '
   OS='OSAGAI SIMETRIKOAK'
   KG='  ALDAEZIN OROKORRAK '
   TT1=' (EGIAZKO KONFIGURAZIOA) '
   TT2=' (KONFIGURAZIO BALIOKIDEA) '
   SI=' SERIE INPEDANTZEAK (OHM)  '
   SA='  SHUNT ADMITANTZEAK (MHO) '
   SII=' SERIE INPEDANTZE INDUKTIBOAK (OHM:KM) '
   SAK=' SHUNT ADMITANTZE KAPAZITIBOAK (MHO:KM) '
   GO TO 12
  11 ZAT='SECTION'						!7
   OS=' SIMETRICAL COMP. '			!18
   KG='A,B,C,D TRANSFER MATRIX'		!24
   TT1=' ( ACTUAL CONFIGURATION )'	!27
   TT2='(EQUIVALENT CONFIGURATION)'	!27
   SI='  SERIES IMPEDANCES (OHM)  '	!29
   SA='  SHUNT ADMITANCES (MHO)  '	!29
   SII=' SERIES INDUCTIVE IMPEDANCES (OHM:KM) '	!40
   SAK=' SHUNT CAPACITIVE ADMITANCES (MHO:KM) '	!40

  12 CONTINUE
   N3=NC*3
   N2=N3*2
   DO 20 I=1,N2
   DO 20 J=1,N2
   RF(I,J)=(0.,0.)
   IF(I.EQ.J)RF(I,I)=(1.,0.)
  20 CONTINUE
   XLUZ=0.
   DO 1000 N=1,NT
C-20131027   READ(IRF,5021)KT,K1,K2,K3,NCO,NST,ELT,RHO,EUSK,EROA
   READ(IRF,5021)KT,NCO,K1,K2,K3,NST,ELT,RHO,EUSK,EROA
C-20131027 5021 FORMAT(6I5,2F10.5,A5,A15)
 5021 FORMAT(I1,I3,4I1,F7.3,F5.2,33X,A5,A15)
C   KT =0 => TENTSIO ETA INTENTSITATEEN AZTERKETA,
C    =1 => LINEAREN SERIE INPEDANTZE ETA SHUNT ADMITANTZEEN KALKULUA
C    =2 => KONEKTATUTAKO SERIE INPEDANTZEEN DATUAK
C    =3 => KONEKTATUTAKO SHUNT ADMITANTZEEN DATUAK
C    =4 => LINEAREN ERRESONANTZIA FERROMAGNETIKOA AZTERTUKO DA
C   K1 <1 => EZ DIRA ATARATZEN SERIE INPEDANTZEAK ETA SHUNT ADMITANTZEAK
C    =1 => KONFIGURAZIO BALIOKIDEAREN SI ETA SA-AK IDAZTEN DIRA
C    >1 => KONFIGURAZIO ORIGINAL ETA BALIOKIDEAREN SI ETA SA-AK IDAZTEN DIRA
C    (KT=4)2=> ERREAKTAN.ALBO BATEAN, 2=>ER.BESTE ALBOAN, 3=>ER.ALBO BIETAN
C   K2 <1 => EZ DIRA ATARATZEN ALDAEZIN OROKORTUAK
C    >0 => ALDAEZIN OROKORTUAK ATARATZEN DIRA (ZATIARENAK)
C    (KT=4)0=>, 1=>
C   K3 <1 => EZ DIRA ATARATZEN ALDAEZIN OROKORTUAK
C    =1 => FASEEN ALDAEZIN OROKORTUAK ATARATZEN DIRA (ZATI GUZTIENAK)
C    >1 => FASEEN ETA KONPOSATU SIMETRIKOEN ALDAEZIN OROKORTUAK ATARATZEN DIRA
C    (KT=4)0=>IRTEERA GRAFIKO LOGARITMIKOAN, 1=>IRTEERA GRAFIKO LINEALEAN
C   NCO = EROALEEN KOPURUA, EDO KT=4 BADA PUNTU KOPURUA GRAFIKOAN
C   NST = AZPITARTEEN KOPURUA (KALKULUAK ZEHAZTASUN HANDIAGOZ EGITEKO)
C   ELT = TARTEAREN LUZERA KM-TAN
C   RHO = LINEA TARTE HONETAKO LURRAREN ERRESISTIBITATEA OHM-M-TAN
C   EUSK = ERABILITAKO EUSKARRIEN IZENA (IRTEERAN IDAZTEKO BAKARRIK)
C   EROA = ERABILITAKO EROALEEN IZENA (IRTEERAN IDAZTEKO BAKARRIK)
   IF(KT.LE.0)GO TO 300
   IF(KT.GE.2)GO TO 200
C
C --- LINE BATEN SERIE INPEDANTZE ETA SHUNT ADMITANTZEEN KALKULUA
   IF(K1.LT.0)K1=0   !C-20131026
   IF(K2.LT.0)K2=0   !C-20131026
   IF(K3.LT.0)K3=0   !C-20131026
   XLUZ=XLUZ+ELT
   ELT=ELT/NST
   DO 100 I=1,NCO
   READ(IRF,5100)RMG(I),RAD(I),IN(I),D(I),ID(I),DX(I),DY(I)
   +,R(I),KR(I)
 5100 FORMAT(2F7.4,I2,F7.4,I2,2F7.3,7X,F7.5,I2)
C   RMG = EROALEAREN "BATEZBESTEKO ERRADIO GEOMETRIKOA" CM-TAN
C   RAD = EROALEAREN ERRADIOA CM-TAN
C   IN = EROALE SORTAREN AZPIEROALE KOPURUA
C   D  = AZPIEROALEEN ARTEKO DISTANTZIA EDO EROALE SORTAREN DIAMETROA M-TAN
C   ID =0=> AURREKO DATUA AZPIEROALEN ARTEKO DISTANTZIA DA
C     =1=> AURREKO DATUA EROALE SORTAREN DIAMETROA DA
C   DX = EROALEAREN X KOORDENATUA M-TAN
C   DY = EROALEAREN y KOORDENATUA M-TAN
C   R  = EROALEEN ERRESISTENTZIA OHM/KM-TAN
C   KR =
   IF(R(I).GT.0.)GO TO 100
   J=I-1
   RMG(I)=RMG(J)
   RAD(I)=RAD(J)
   IN(I)=IN(J)
   ID(I)=ID(J)
   D(I)=D(J)
   R(I)=R(J)
 100 CONTINUE
C
C --- SARRERAKO DATUAK ATARATZEN DIRA
   CALL IZENBU
   IF(N.EQ.1)LOZ=NOZ
   IF(IZK-1)102,101,102
 101 WRITE(IDF,6101)NST,ELT,NST*ELT,RHO,FNY
 6101 FORMAT(1H0,23X,'SARRERAKO DATUAK'/1H0,23X,'LINE-LUZERA',I3,'*',
   1F6.2,'=',F7.2,' KM'/1H ,23X,'LUR-ERRESISTIBITATEA',F9.2,' OHM.M'/
   21H ,23X,'MAIZTASUNA', 8X,F11.2,' HZ'/ 1H0,23X,28('*'),
   3' EROALEEN EZAUGARRIAK '     ,29('*') )
   GO TO 103
 102 WRITE(IDF,6102)NST,ELT,NST*ELT,RHO,FNY
 6102 FORMAT(1H0,23X,'INPUT DATA'/1H0,23X,'LINE LONG. ',I3,'*',
   1F6.2,'=',F7.2,' KM'/1H ,23X,'GROUND RESISTIVITY',F11.2,' OHM.M'/
   21H ,23X,'FREQUENCY ', 8X,F11.2,' HZ'/ 1H0,23X,27('*'),
   3' CONDUCTORS´ FEATURES ',27('*') )
 103 WRITE(IDF,6103)(I,RMG(I),RAD(I),IN(I),D(I),ID(I),DX(I),DY(I),R(I),
   1I=1,NCO)
 6103 FORMAT(1H ,26X,'..  GMR(CM)  RAD(CM)   IN  D(M) ID   DX(M
   1)  DY(M)   R(OHM:KM)'//(1H ,26X,I2,2F10.5,I7,F7.2,I4,3X,2F8.2,
   24X,F11.7))
   CALL ZY(ND1,NCO,FNY,RHO,Z,Y,DX,DY,RAD,RMG,IN,D,ID,R,G,KR,W,KP)
   IF(K1.LE.1)GO TO 112
C
C --- BENETAKO EROALE GUZTIEI JAGOKEZAN BALIOAK ATARATZEN DIRA URTEERAN
   CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6111)SII,TT1
 6111 FORMAT(1H0,39X,A40,/,46X,A27 )
   CALL ATARAC(Z,NCO,ND1)
   IF(NCO.GT.6)CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6111)SAK,TT1
   CALL ATARAC(Y,NCO,ND1)
C
C --- BENETAKO EROALEEN BALIOKIDEEI JAGOKEZAN BALIOAK ATARATZEN DIRA
 112 CALL LABURT(Z,NCO,N3,ND1,KR,KP,ID)
   N2=N3*2
   IF(K1.LT.1)GO TO 113
   CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6111)SII,TT2
   CALL ATARAC(Z,N3,ND1)
   IF(N3.GT.6)CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6111)SAK,TT2
   CALL ATARAC(W,N3,ND1)
C
C --- LINEKO ZATI AU BENETAKO LINE BAT DA
 113 CONTINUE
   DO 115 I=1,N3
   DO 115 J=1,N3
   Z(I,J)=ELT*Z(I,J)
 115 Y(I,J)=ELT*W(I,J)
   GO TO 211
C
C --- LINEKO ZATI AU SERIE INPEDANTZE ALA SHUNT ADMITANTZE BAT DA
 200 DO 201 I=1,N3
   DO 201 J=1,N3
 201 Z(I,J)=CMPLX(0.,0.)
   IF(KT.LT.4)GO TO 205
C
C --- ERRESONANTZE KASU BAT AZTERTZEN DA
   ELT=ELT*FNY*6.2831853
   RHO=RHO*FNY*6.2831853
   CALL RES(ND2,NC,K1,K2,K3,ELT,RHO,NCO,RF,RI,BC,AD,ES,ER,LOC)
   GO TO 1000
C
C   ******************************************************************
C   ASTERISKOZ OSATUTAKO LERROEN ARTEAN PROGRAMA EZ DAGO PRESTATUTA
C   SARTZEKO FASE ARTEKO SERIE ELKAR INPEDANTZEAK EDO ADMITANTZEAK.
C   HORRETARAKO PROGRAMAREN ZATI HAU ALDATU BEHAR DA
 205 READ(IRF,5205)(Z(I,I),I=1,N3)
 5205 FORMAT(12F6.3)
C   ******************************************************************
   IF(K1.LE.0)GO TO 211
   CALL IZENBU
   IF(N.EQ.1)LOZ=NOZ
   IF(KT.EQ.2)WRITE(IDF,6210)ZAT,N,SI
   IF(KT.EQ.3)WRITE(IDF,6210)ZAT,N,SA
 6210 FORMAT(1H0, 5X,A7,I3,33X,A29  )
   CALL ATARAC(Z,N3,ND1)
C
C --- ZATIAREN ALDAEZIN GENERALIZATUAK KALKULATZEKO DO 220
 211 DO 220 I1=1,N3
   DO 220 J1=1,N3
   I2=I1+N3
   J2=J1+N3
   AD(I1,J1)=(0.,0.)
   AD(I2,J2)=(0.,0.)
   IF(I1.NE.J1)GO TO 219
   AD(I1,J1)=(1.,0.)
   AD(I2,J2)=(1.,0.)
 219 AD(I1,J2)=(0.,0.)
   IF(KT.EQ.2)AD(I1,J2)=Z(I1,J1)
   AD(I2,J1)=(0.,0.)
   IF(KT.EQ.3)AD(I2,J1)=Z(I1,J1)
   IF(KT.NE.1)GO TO 220
   AD(I2,J1)=Y(I1,J1)/2.
   BC(I1,J1)=AD(I1,J1)
   BC(I2,J2)=AD(I2,J2)
   BC(I1,J2)=Z(I1,J1)
   BC(I2,J1)=AD(I1,J2)
 220 CONTINUE
C
   IF(KT.GT.1)GO TO 244
   IF(K2.LE.0)GO TO 225
   CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6224)KG
 6224 FORMAT(1H0,49X,A24  )
 225 CALL BITRIC(BC,N2,N2,AD,N2,N2,RI,ND2)
   CALL BITRIC(AD,N2,N2,RI,N2,N2,BC,ND2)
   DO 230 I=1,N2
   DO 230 J=1,N2
   RI(I,J)=(0.,0.)
 230 IF(I.EQ.J)RI(I,J)=(1.,0.)
   KRL=0
   DO 240 I=1,NST
   IF(KRL.GT.0)GO TO 239
   CALL BITRIC(BC,N2,N2,RI,N2,N2,AD,ND2)
   KRL=1
   GO TO 240
 239 CALL BITRIC(BC,N2,N2,AD,N2,N2,RI,ND2)
   KRL=0
 240 CONTINUE
   IF(KRL.GT.0)GO TO 243
   IF(K2.GE.1)CALL ATARAC(RI,N2,ND2)
   CALL BITRIC(RI,N2,N2,RF,N2,N2,BC,ND2)
   GO TO 245
 243 IF(K2.GE.1)CALL ATARAC(AD,N2,ND2)
 244 CALL BITRIC(AD,N2,N2,RF,N2,N2,BC,ND2)
 245 DO 250 I=1,N2
   DO 250 J=1,N2
 250 RF(I,J)=BC(I,J)
   IF(K3.EQ.0)GO TO 1000
   KT=3
   CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6224)KG
   CALL ATARAC(RF,N2,ND2)
   IF(K3.LT.2)GO TO 1000
C
C --- LINEKO ALDAEZIN GENERALIZATUEN OSAGAI SIMETRIKOAK ATARATZEN DIRA
   CALL IZENBU
   WRITE(IDF,6224)KG
   WRITE(IDF,6255)OS
 6255 FORMAT(1H ,51X,1H(,A18,1H) )
   CALL OSASYM(2,NC,ND2,RF,RI,AD,BC)
   CALL ATARAC(RI,N2,ND2)
   IF(K3.LT.2) GOTO 1000
C
C --- BESTE FITXATEGI BAT EMOITZA LABURTUAKAZ IDAZTEN DA
   IF(MOD(NFL,60).EQ.0)THEN
    MOZ=MOZ+1
    IF(IZK.EQ.2)WRITE(IDU,6260)PBAS,MOZ
 6260 FORMAT(1H1,'POWER BASE =',F5.0,' MVA',103X,'PAGE',I3/
   1 1X,49('-'),'LINE CHARACTERISTICS IN P.U.   ',50('-')/
   3 1X,17('-'),'-LINE',18('-'),'  LONG.',7X,' SERIES IMPEDANCE ',
   4 11X,'  SHUNT ADMITANCE  ',4X,'COMENT.',1X,' PAGES  BASE'/
   5 43X,'(KM)',2(6X,'DIRECT C.',5X,'HOMOPOLAR C.',1X),16X,'(KV)')
    IF(IZK.NE.2)WRITE(IDU,6261)PBAS,MOZ
 6261 FORMAT(1H1,'POTENTZIA BASE =',F5.0,' MVA',95X,'ORRIALDE',I3/
   1 1X,52('-'),'LINEEN EZAUGARRIAK P.U.TAN',53('-')/
   3 1X,17('-'),'LINEA',18('-'),' LUZER.',7X,' SERIE INPEDANTZEA',
   4 11X,'  SHUNT ADMITANTZEA ',4X,'ARGIBI.',1X,'ORRIAL. BASE'/
   5 43X,'(KM)',2(6X,'O.ZUZENAK',6X,'O.HOMOPOLAR',1X),16X,'(KV)')
    NFL=5
   ENDIF
   AZALP='   '
   IF(NC.GT.1)THEN
    AZALP='CIR.1'
    IF(KP.EQ.1)AZALP='CIR.P'
   ENDIF
   TBAS=1200.
   IF(TL.LT.899.)TBAS=700.
   IF(TL.LT.499.)TBAS=400.
   IF(TL.LT.299.)TBAS=230.
   IF(TL.LT.199.)TBAS=132.
   IF(TL.LT.99.)TBAS=66.
   IF(TL.LT.55.)TBAS=45.
   IF(TL.LT.37.)TBAS=30.
   IF(TL.LT.25.)TBAS=20.
   IF(TL.LT.17.)TBAS=15.
   IF(TL.LT.14.)TBAS=13.2
   IF(TL.LT.8.)TBAS=5.
   BASE=TBAS**2/PBAS
   IF(MOD(NFL,5).EQ.0)THEN
    WRITE(IDU,'(1X)')
    NFL=NFL+1
   ENDIF
   WRITE(IDU,6265)IZENA,XLUZ
   1,RI(1,N3+1)/BASE,RI(3,N3+3)/BASE,RI(N3+1,1)*BASE,RI(N3+3,3)*BASE
   2,AZALP,LOZ,NOZ,TBAS
 6265 FORMAT(1X,A40,F8.2,8F8.4,1X,A5,1X,I3,'-',I3,F6.1)
   NFL=NFL+1
   GO TO 1000
C
C --- LINEKO TENTSIO ETA INTENTSITATEEN AZTERKETA
 300 CALL IRAKUR(NC,ER,LOC,ND2)
   DO 310 I=1,N2
   DO 310 J=1,N2
 310 RI(I,J)=RF(I,J)
   CALL EXCHAN(RI,N2,LOC,ND2,*1000,2)
   CALL BITRIC(RI,N2,N2,ER,N2,1,ES,ND2)
   CALL IZENBU
   DO 320 I=1,N2
   IF(LOC(I).EQ.0)GO TO 320
   ERO=ER(I)
   ER(I)=ES(LOC(I))
   ES(LOC(I))=ERO
 320 CONTINUE
   PTR=(0.,0.)
   PTS=(0.,0.)
   DO 330 I=1,NC
   I1=3*(I-1)
   PRT=(0.,0.)
   PST=(0.,0.)
   DO 325 J=1,3
   I1=I1+1
   I2=I1+N3
   PR=ER(I1)*CONJG(ER(I2))
   PS=ES(I1)*CONJG(ES(I2))
   TJ=CABS(ES(I1)-ER(I1))
   PRT=PRT+PR
   PST=PST+PS
 325 WRITE(IDF,6325)I,J,CABS(ES(I1))*SQRT(3.),CABS(ES(I2)),PS,
   1CABS(ER(I1))*SQRT(3.),CABS(ER(I2)),PR,TJ,LOC(I1),LOC(I2)
 6325 FORMAT(1H ,I2,I4,2(4F13.3,2X),F9.3,I4,I2)
   PTR=PTR+PRT
   PTS=PTS+PST
 330 WRITE(IDF,6330)I,PST,PRT
 6330 FORMAT(1H0,I2,4X,2(26X,2F13.3,2X)//)
   WRITE(IDF,6330)0,PTS,PTR
 1000 CONTINUE
   GOTO 2
 9998 CLOSE(UNIT=IRF)
   CHK=' '
 9999 RETURN
   END
C---------------------------------
   SUBROUTINE ATARAC(ZC,NEU,ND)
   COMPLEX ZC(ND,ND)
   CHARACTER AX*20,AY*45
   INTEGER ASI,BUK,ZEN
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   LZ=1
   ASI=1
   BUK=6
  11 IF(NEU.LE.BUK)GO TO 21
   WRITE(IDF,911)(K,K=ASI,BUK)
 911 FORMAT(1H / 3X,6(15X,I2))
   WRITE(IDF,912)(K,(REAL(ZC(K,I)),I=ASI,BUK),(AIMAG(ZC(K,I))
   1,I=ASI,BUK),K=LZ,NEU)
 912 FORMAT(1H /(7X,I2,6(3X,E14.7),/,9X,6(3X,E14.7)/))
   ASI=ASI+6
   BUK=BUK+6
   GO TO 11
  21 ZEN=NEU-ASI+1
   WRITE(AX,921)ZEN
 921 FORMAT(9H(1H / 3X,,I1,9H(15X,I2)))
   WRITE(IDF,AX)(K,K=ASI,NEU)
   WRITE(AY,922)ZEN,ZEN
 922 FORMAT('(1H /(7X,I2,',I1,'(3X,E14.7)/9X,',I1,'(3X,E14.7)/))')
   WRITE(IDF,AY)(K,(REAL(ZC(K,I)),I=ASI,NEU),(AIMAG(ZC(K,I))
   1,I=ASI,NEU),K=LZ,NEU)
   RETURN
   END
   SUBROUTINE BITRIC(A,NFA,NCA,B,NFB,NCB,C,ND)
C   A ETA B MATRIZEAK BIDERKATZEKO AZPIERRUTINA
C-20041122   COMPLEX A(ND, 1),B(ND, 1),C(ND, 1)
   COMPLEX A(ND, *),B(ND, *),C(ND, *) !C-20041122
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   IF(NCA.NE.NFB)GO TO 88
    DO 200 J=1,NCB
    DO 200 I=1,NFA
    C(I,J)=CMPLX(0.,0.)
     DO 200 K=1,NCA
 200  C(I,J)=C(I,J)+A(I,K)*B(K,J)
  99 RETURN
  88 WRITE(IDF,888)
 888 FORMAT(6X/ 6X,'SR. BITRIC - MULTZOEN DIMENTSIOAK EZ DIRA EGOKIAK')
   GO TO 99
   END
   SUBROUTINE EXCHAN(A,KA,LOC,ND,*,KON)
C   VS = A x VR ekuazioetan VS eta VR bektoreetako bi balio
C   bata bestearen tokian jartzeko azpierrutina.
C   Egingo diren bikote aldaketak LOC(K)-z definitzen dira.
C   LOC(K) guztiak =K badira EXCHAN eta INTRIX antzekoak dira.
C   (ez guztiz berdinak)
C20041023   COMPLEX A(ND, 1),DIV,FAC
   COMPLEX A(ND, ND),DIV,FAC
   INTEGER LOC(ND)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   XL=1.E-20
   IF(KON-1)3,1,2
  1 DO 100 I=1,KA
 100 LOC(I)=I
  2 DO 200 K=1,KA
   IF(LOC(K).EQ.0)GO TO 200
   DIV=-A(LOC(K),K)
   IF(CABS(DIV).LT.XL)GO TO 1001
   A(LOC(K),K)=(1.,0.)
   DO 210 J=1,KA
 210 A(LOC(K),J)=A(LOC(K),J)/DIV
   DO 220 I=1,KA
   IF(I.EQ.LOC(K))GO TO 220
   FAC=A(I,K)
   A(I,K)=(0.,0.)
   DO 221 J=1,KA
 221 A(I,J)=A(I,J)+FAC*A(LOC(K),J)
 220 CONTINUE
   DO 230 I=1,KA
 230 A(I,K)=-A(I,K)
 200 CONTINUE
  3 RETURN
 1001 WRITE(IDF,999)LOC(K),K
 999 FORMAT(1H //11X,1H(,I2,1H,,I2,22H) ARDATZA TXIKIEGIA DA)
   RETURN 1
   END
   SUBROUTINE LABURT(A,NI,NF,ND,KS,KQ,KR)
C20131023   COMPLEX A(ND, 1)
   COMPLEX A(ND,*)
   INTEGER KR(ND),KS(ND)
   NF=NI
   DO 1100 I=1,NI
 1100 KR(I)=KS(I)
   IF(KQ.EQ.0)GO TO 1
   DO 1300 I=1,NI
   IF(KR(I).LE.I.OR.KR(I).GT.NI)GO TO 1300
   K=KR(I)
   DO 310 J=1,NI
 310 A(I,J)=A(I,J)-A(K,J)
   DO 320 J=1,NI
 320 A(J,I)=A(J,I)-A(J,K)
   KR(I)=0
 1300 CONTINUE
  1 DO 1600 L=1,NI
   M=NI-L+1
   IF(KR(M).GT.0)GO TO 1600
   DO 630 I=1,NF
   DO 630 J=1,NF
   IF(I.EQ.M.OR.J.EQ.M)GO TO 630
   A(I,J)=A(I,J)-A(I,M)/A(M,M)*A(M,J)
 630 CONTINUE
   IF(M.EQ.NF)GO TO 601
   DO 610 I=M,NF-1
   DO 610 J=1,NF
 610 A(J,I)=A(J,I+1)
   DO 620 I=M,NF-1
   DO 620 J=1,NF-1
 620 A(I,J)=A(I+1,J)
 601 NF=NF-1
 1600 CONTINUE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE IRAKUR(NC,ER,LOC,ND)
   COMPLEX ER(ND)
   REAL VM(3),VF(3),AM(3),AF(3)
   INTEGER IV(3),NCV(3),NFV(3),IA(3),NCA(3),NFA(3),LOC(ND)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   DO 2100 I=1,NC
   READ(IRF,106)NCT,(VM(J),VF(J),IV(J),NCV(J),NFV(J),J=1,3)
   +        ,(AM(J),AF(J),IA(J),NCA(J),NFA(J),J=1,3)
 106 FORMAT(I2,6(2F5.2,3I1))
C   NCT = ZIRKUITUA
C   VM = TENTSIOAREN (INTENTSITATEAREN) MODULUA
C   VF = TENTSIOAREN (INTENTSITATEAREN) FASEA
C   IV =0=>MUTUR ELIKATUAREN TENTSIOA
C     =1=>MUTUR ELIKATZILEAREN TENTSIOA
C     =2=>MUTUR ELIKATZAILEAREN INTENTSITATEA
C   NCV = ZIRKUITUA
C   NFV = FASEA
C   AM = INTENTSITATEAREN (TENTSIOAREN) MODULUA
C   AF = INTENTSITATEAREN (TENTSIOAREN) FASEA
C   IA =0=>MUTUR ELIKATUAREN INTENTSITATEA
C     =1=>MUTUR ELIKATZAILEAREN TENTSIOA
C     =2=>MUTUR ELIKATZAILEAREN INTENTSITATEA
C     =3=>POTENTZIA MUTUR ELIKATUAN (EZ BETI)
C   NCA = ZIRKUITUA
C   NFA = FASEA
   DO 2110 J=1,3
   I1=3*(NCT-1)+J
   I2=I1+NC*3
   LOC(I1)=0
   IF(IV(J).EQ.1)LOC(I1)=3*(NCV(J)-1)+NFV(J)
   IF(IV(J).EQ.2)LOC(I1)=3*(NCV(J)-1)+NFV(J)+NC*3
   LOC(I2)=0
   IF(IA(J).EQ.1)LOC(I2)=3*(NCA(J)-1)+NFA(J)
   IF(IA(J).EQ.2)LOC(I2)=3*(NCA(J)-1)+NFA(J)+NC*3
   VF(J)=VF(J)/57.295779
   IF(IV(J).NE.2)VM(J)=VM(J)/SQRT(3.)
   ER(I1)=CMPLX(VM(J)*COS(VF(J)),VM(J)*SIN(VF(J)))
   IF(IA(J).EQ.3)GO TO 2111
   AF(J)=AF(J)/57.295779
   IF(IA(J).EQ.1)AM(J)=AM(J)/SQRT(3.)
   GO TO 2110
 2111 AM(J)=AM(J)/VM(J)/COS(ATAN(AF(J)))
   AF(J)=VF(J)-ATAN(AF(J))
 2110 ER(I2)=CMPLX(AM(J)*COS(AF(J)),AM(J)*SIN(AF(J)))
 2100 CONTINUE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE OSASYM(NB,NC,ND,Z123,ZDIH,SD,SI)
   COMPLEX A0,A1,A2,Z123(ND,ND),ZDIH(ND,ND),SD(ND,ND),SI(ND,ND)
   NTT=3*NB*NC
   A0=(1.,0.)
   A1=(-0.5, 0.8660254)
   A2=(-0.5,-0.8660254)
   DO 100 I=1,NTT
   DO 100 J=1,NTT
 100 SD(I,J)=(0.,0.)
   DO 200 I=1,NTT-2,3
   SD(I ,I )=A0
   SD(I ,I+1)=A0
   SD(I ,I+2)=A0
   SD(I+1,I )=A2
   SD(I+1,I+1)=A1
   SD(I+1,I+2)=A0
   SD(I+2,I )=A1
   SD(I+2,I+1)=A2
 200 SD(I+2,I+2)=A0
   N=ND
   CALL BITRIC(Z123,NTT,NTT,SD,NTT,NTT,SI,N)
   DO 300 I=1,NTT-2,3
   SD(I ,I )=A0/3.
   SD(I ,I+1)=A1/3.
   SD(I ,I+2)=A2/3.
   SD(I+1,I )=A0/3.
   SD(I+1,I+1)=A2/3.
   SD(I+1,I+2)=A1/3.
   SD(I+2,I )=A0/3.
   SD(I+2,I+1)=A0/3.
 300 SD(I+2,I+2)=A0/3.
   CALL BITRIC(SD,NTT,NTT,SI,NTT,NTT,ZDIH,N)
   RETURN
   END
   SUBROUTINE REGRA(Y,NG,XG,X ,K3)
C20131024   REAL Y( 6,1)
   REAL Y( 6,236)
C20041023   CHARACTER*1 CL(121),PUN/'.'/,ZUR/' '/
C20041023   CHARACTER*1 E1/'1'/,E2/'2'/,E3/'3'/,E4/'4'/,E5/'5'/,E6/'6'/
   CHARACTER*1 CL(121),PUN,ZUR
   CHARACTER*1 E1,E2,E3,E4,E5,E6
   CHARACTER MEZUA1(4)*38,MEZUA2(4)*35,MEZUA3(4)*5
   DOUBLE PRECISION EXPE
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   COMMON /IZENBN/ IZK,EXPE,NOZ,N,KT,TL,MOZ,NFL
   MEZUA1(1)='FASEEN ETA NEUTROAREN ARTEKO TENTSIOAK'
   MEZUA1(2)='PHASE NEUTRAL VOLTAGES        '
   MEZUA2(1)='FASEKO TENTSIOEN BALIORIK HANDIENA:'
   MEZUA2(2)='   PHASE VOLTAGE, MAXIMUM VALUE:'
   MEZUA3(1)=' FASE'
   MEZUA3(2)='PHASE'
   PUN='.'
   ZUR=' '
   E1='1'
   E2='2'
   E3='3'
   E4='4'
   E5='5'
   E6='6'
   IF(K3.GT.0)GO TO 100
   WRITE(IDF,105)MEZUA1(IZK)
 105 FORMAT(1H1,10X,A38,77X,'V:VMAX',/1H0
   1,2X,'XL(OHM)',1X,3('1',11X,'2',6X,'3  4  5 6 7 8 9 '),'1')
   WRITE(IDF,103)
 103 FORMAT(11X,121('.'))
   GO TO 200
 100 WRITE(IDF,205)MEZUA1(IZK)
 205 FORMAT(1H1,10X,A38,77X,'V:VMAX',/ 1H0,2X,'XL(OHM)',1X,
   1'0.00',25X,'0.25',26X,'0.50',26X,'0.75',24X,'1.00')
   WRITE(IDF,103)
 200 YMAX=ABS(Y(1,1))
   DO 1 I=1,6
   DO 1 IJ=1,NG
  1 IF(YMAX.LT.ABS(Y(I,IJ))) YMAX=ABS(Y(I,IJ))
   DO 10 I=1,121
  10 CL(I)=ZUR
   DO 20 I=1,NG
   X=X+XG
   CL(1)=PUN
   IF(K3.GT.0)GO TO 21
   CL(41)=PUN
   CL(81)=PUN
   CL(121)=PUN
   J1=40.*ALOG10(Y(1,I)/YMAX)+121.5
   J2=40.*ALOG10(Y(2,I)/YMAX)+121.5
   J3=40.*ALOG10(Y(3,I)/YMAX)+121.5
   J4=40.*ALOG10(Y(4,I)/YMAX)+121.5
   J5=40.*ALOG10(Y(5,I)/YMAX)+121.5
   J6=40.*ALOG10(Y(6,I)/YMAX)+121.5
   IF(J1.GE.1)CL(J1)=E1
   IF(J2.GE.1)CL(J2)=E2
   IF(J3.GE.1)CL(J3)=E3
   IF(J4.GE.1)CL(J4)=E4
   IF(J5.GE.1)CL(J5)=E5
   IF(J6.GE.1)CL(J6)=E6
   WRITE(IDF,104)X,(CL(J),J=1,121)
 104 FORMAT(1H , F9.3,1X,121A1)
   GO TO 22
  21 CL(61)=PUN
   CL(31)=PUN
   CL(91)=PUN
   CL(121)=PUN
   J1=120.*Y(1,I)/YMAX+1.5
   J2=120.*Y(2,I)/YMAX+1.5
   J3=120.*Y(3,I)/YMAX+1.5
   J4=120.*Y(4,I)/YMAX+1.5
   J5=120.*Y(5,I)/YMAX+1.5
   J6=120.*Y(6,I)/YMAX+1.5
   CL(J1)=E1
   CL(J2)=E2
   CL(J3)=E3
   CL(J4)=E4
   CL(J5)=E5
   CL(J6)=E6
   WRITE(IDF,104)X,(CL(J),J=1,121)
C 204 FORMAT(1H ,F10.3,4X,121A1)
  22 IF (J1.GT.0) CL(J1)=ZUR
   IF (J2.GT.0) CL(J2)=ZUR
   IF (J3.GT.0) CL(J3)=ZUR
   IF (J4.GT.0) CL(J4)=ZUR
   IF (J5.GT.0) CL(J5)=ZUR
   IF (J6.GT.0) CL(J6)=ZUR
  20 CONTINUE
   IF(K3.EQ.0)WRITE(IDF,103)
   IF(K3.GT.0)WRITE(IDF,103)
   WRITE(IDF,108)(MEZUA3(IZK),I=1,3),MEZUA2(IZK),YMAX
C 108 FORMAT(1H // 15X,'1144 FASE 1',5X,'2255 FASE 2',5X,'3366 FASE 3',
C  1 7X,'FASEKO TENTSIOEN BALIORIK HANDIENA:',F13.3,' KV')
 108 FORMAT(1H // 15X,'1144 ',A5,' 1',5X,'2255 ',A5,' 2',5X,'3366 ',A5
   1,' 3',7X,A35,F13.3,' KV')
   RETURN
   END
   SUBROUTINE RES(ND,NC,N1,N2,N3,XA,XG,NG,RF,RI,BC,AD,ES,ER,LOC)
   COMPLEX RF(ND,ND),RI(ND,ND),BC(ND,ND),AD(ND,ND),ES(ND),ER(ND)
   REAL VOLT(6,236)
   INTEGER LOC(ND)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   NT=ND
   N6=NC*6
   N5=NC*3-3
   N4=N6-3
   IF(NG.GT.236)NG=236
   CALL IRAKUR(NC,ER,LOC,NT)
   WRITE(IDF,199)(J,J=1,N6)
 199 FORMAT(1H1// 3X,7HXL(OHM),3X,12(3X,2HES,I2,3X)// )
   XA=XA-XG
   XH=XA
   DO 1000 I=1,NG
   XA=XA+XG
   DO 1100 I1=1,NC*3
   DO 1100 J1=1,NC*3
   I2=I1+NC*3
   J2=J1+NC*3
   BC(I1,J1)=(0.,0.)
   BC(I2,J2)=(0.,0.)
   BC(I1,J2)=(0.,0.)
   BC(I2,J1)=(0.,0.)
   IF(I1.NE.J1) GO TO 1100
   BC(I1,J1)=(1.,0.)
   BC(I2,J2)=(1.,0.)
   IF(N2.EQ.0.OR.J1.GT.N5)BC(I2,J1)=CMPLX(0.,-1./XA)
 1100 CONTINUE
C   N1 ESATEN DU ERREAKTANTZIAK NON DAUDEN KOKATUTA
   IF(N1.GE.3)CALL BITRIC(RF,N6,N6,BC,N6,N6,RI,NT)
   IF(N1.EQ.2)CALL BITRIC(BC,N6,N6,RF,N6,N6,RI,NT)
   IF(N1.NE.4)GO TO 1001
   CALL BITRIC(BC,N6,N6,RI,N6,N6,AD,NT)
   DO 1200 I1=1,N6
   DO 1200 J1=1,N6
 1200 RI(I1,J1)=AD(I1,J1)
 1001 CALL EXCHAN(RI,N6,LOC,NT,*999,2)
   CALL BITRIC(RI,N6,N6,ER,N6,1,ES,NT)
   WRITE(IDF,198)XA,(CABS(ES(J)),J=1,N6)
 198 FORMAT(1H ,F10.3,1X,12(1PE10.2))
   DO 1300 I1=1,3
   VOLT(I1,I)=CABS(ES(I1+N5))
 1300 VOLT(I1+3,I)=CABS(ES(I1+N4))
 1000 CONTINUE
C   N3 ESATEN DU IRTEERA GRAFIKOA NOLAKOA DEN
   CALL REGRA(VOLT,NG,XG,XH,N3)
 999 RETURN
   END
   SUBROUTINE ZY(L,N,FNCY,RHO,Z,Y,DX,DY,RAD,RMG,IN,D,ID,R,G,KR,W,KW)
C***** SUBROUTINE ONEN BIDEZ LINE BATEN (R+JX) INPEDANTZEAK ETA  ******
C***** (G+JB) ADMITANTZEAK KALKULATZEN DIRA            ******
C***** "Transmission Line Reference Book 345 kV and Above"    ******
C***** liburuaren 95. orrialdean esandakoaren arabera       ******
C***** Electric Power Research Institute, Palo Alto CA94304, 1975 ******
   REAL FNCY,DX(L),DY(L),RAD(L),RMG(L),D(L),R(L),G(L),K,MUCY
   INTEGER IN(L),ID(L),KR(L)
   COMPLEX Z(L,L),Y(L,L),W(L,L)
   FK(A,F,RLOC)=2.80E-3*A*SQRT(F/RLOC)
   FP(K,T,P)=P/8.-K*COS(T)/3./SQRT(2.)+K**2 *(COS(2.*T)*(0.6728+ALOG(
   12./K))+T*SIN(2.*T))/16.+K**3 *COS(3.*T)/45./SQRT(2.)-P*K**4 *COS(4
   2.*T)/1536.
   FQ(K,T,P)=ALOG(2./K)/2.-0.0386+K*COS(T)/3./SQRT(2.)-P*K**2 *COS(2.
   1*T)/64.+K**3 *COS(3.*T)/45./SQRT(2.)-K**4 *(T*SIN(4.*T)+COS(4.*T)*
   2(ALOG(2./K)+1.0895))/384.
   PI=3.1415926
   C=3.E8
   OMEG=2.*PI*FNCY
   MUCY=2.E-4*OMEG
C *** MUCY=MU ZATI (BI BIDER PI) BIDER OMEGA (MU=4*PI*E-7, MUCY=MU*FNCY)
C *** MUCY=MU ENTRE DOS PI POR OMEGA     (MU=4*PI*E-7, MUCY=MU*FNCY)
   EPCY=2.E-10*C**2/OMEG
C *** EPCY=BAT ZATI (BI BIDER PI EPSILON OMEGA)(EPS=1/MU/C**2=E-9/36/PI)
C *** EPCY=UNO ENTRE DOS PI EPSILON OMEGA   (EPS=1/MU/C**2=E-9/36/PI)
    DO 1 I=1,N
     G(I)=0. !C-20041122
    R(I)=R(I)/IN(I)
    RMG(I)=RMG(I)/100.
    RAD(I)=RAD(I)/100.
    RG=GMR(IN(I),RMG(I),D(I),ID(I))
    RR=GMR(IN(I),RAD(I),D(I),ID(I))
    DPMM=2.*DY(I)
    TETA=0.
    K=FK(DPMM,FNCY,RHO)
    P=FP(K,TETA,PI)*2.*MUCY
    Q=FQ(K,TETA,PI)*2.*MUCY
    X=ALOG(DPMM/RG)*MUCY
    Z(I,I)=CMPLX(R(I)+P,X+Q)
    X=ALOG(DPMM/RR)*EPCY
    Y(I,I)=CMPLX(0.,-X)
    W(I,I)=Y(I,I)
    J1=I+1
    IF(N-J1)1,15,15
  15   DO 16 J=J1,N
     DPMN=DY(I)+DY(J)
     DMN =DY(I)-DY(J)
     HMN =DX(I)-DX(J)
     DPMN=SQRT(DPMN**2+HMN**2)
     DMN =SQRT(DMN **2+HMN**2)
     TETA=ASIN(HMN/DPMN)
     K=FK(DPMN,FNCY,RHO)
     P=FP(K,TETA,PI)*2.*MUCY
     Q=FQ(K,TETA,PI)*2.*MUCY
     X=ALOG(DPMN/DMN)*MUCY
     Z(I,J)=CMPLX(P,X+Q)
     Z(J,I)=Z(I,J)
     X=ALOG(DPMN/DMN)*EPCY
     Y(I,J)=CMPLX(0.,-X)
     W(I,J)=Y(I,J)
     W(J,I)=W(I,J)
  16   Y(J,I)=Y(I,J)
  1  CONTINUE
   M=L
   CALL LABURT(W,N,N3,M,KR,KW,ID)
   CALL EXCHAN(Y,N,ID,M,*99,1)
   CALL EXCHAN(W,N3,ID,M,*99,1)
    DO 2 I=1,N
    W(I,I)=CMPLX(G(I),0.)+W(I,I)
  2  Y(I,I)=CMPLX(G(I),0.)+Y(I,I)
  99 RETURN
   END
C --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** --- *** ---
   SUBROUTINE EREPRO(CHK)
C   AIREKO LINEA ELEKTRIKOEK SORTUTAKO
C   EREMU ELEKTROMAGNETIKOAK KALKULATZEKO PROGRAMA.
C   PARALELOAN JARRITAKO 10 LINEA ARTE KONTUAN HARTU AHAL DITU.
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       EREMU
CEREMU
   PARAMETER (N1=32)
   DIMENSION V(N1),PHI(N1),RA(N1),RMG(N1),D(N1),IDL(N1),IN(N1),X(N1),
   &Y1(N1),Y2(N1),PC(N1,N1),VR(N1),VI(N1),XR(N1),XI(N1),FI(N1),JCK(N1)
   REAL FNCY
   INTEGER POPT
   CHARACTER IZENA*56,EGUNA*10, EUSK*5,EROA*15, CHK*4
   DOUBLE PRECISION EXPE
   EQUIVALENCE(RMG(1),PC(1,N1))
   COMMON/BI/PC,VR,VI,RA,D,IN,IDL
   COMMON/IRU/XA,XG,NX,YA,YG,NY,X,Y1
   COMMON /IZENBN/ IZK,EXPE,NOZ,NNN,KTKTKT,TL,MOZ,NFL
   COMMON /IZENBC/ EGUNA,IZENA,EUSK,EROA
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   CHARACTER   IZBR21(2)*7, IZBR22(2)*28,IZBR23(2)*15,IZBR24(2)*33
   4,IZBR31(2)*22,IZBR32(2)*18,IZBR33(2)*54,IZBR34(2)*16,IZBR35(2)*8
   5,IZBR36(2)*54,IZBR37(2)*16
   COMMON /HZENBU/IZBR21,IZBR22,IZBR23,IZBR24
   4    ,IZBR31,IZBR32,IZBR33,IZBR34,IZBR35,IZBR36,IZBR37
   CHARACTER IZBE21(2)*90,IZBE22(2)*46
   COMMON /HZEPRO/IZBE21,IZBE22
  99 CALL HIRUAT(IRF,CHK,*98,*9999,*9998)
  98 READ(IRF,'(F4.0,A56,F10.2,A10)',END=9998)TL,IZENA,EXPE,EGUNA
   READ(IRF,599)L2,FNCY,RHO,POPT,NA,IE,IM,L,XA,XG,NX,YA,YG,NY
 599 FORMAT(I3,F9.0,F7.2,5I2,2X,2(F6.2,F4.2,I3))
             print *,'EREMU  ',izena
C   L2  = EROALEEN KOPURUA
C   FNCY = LINEAREN FREKUENTZIA
C   RHO = LINE TARTE HONEN LURRAREN ERRESISTIBITATEA
C   POPT <1 => KONF. ORIGINALAREN MAXWELL-EN POTENTZIAL KOEF. ATARATZEN DIRA
C     =1 => KONF. ORIGINALAREN MAXWELL-EN POTENTZIAL KOEF. ATARATZEN DIRA
C     =2 => KONF. BALIOKIDEAREN M-EN POT. KOEF. ATARATZEN DIRA
C     >2 => BI KONFIGURAZIOEN M-EN POT. KOEFIZIENTEAK ATARATZEN DIRA
C   NA  =1 => ZARATA AKUSTIKOARI BURUZKO DATUAK ATARATZEN DIRA
C   IE  >0 => EREMU ELEKTRIKOAREN EMAITZAK ATARATZEN DIRA
C   IM  >0 => EREMU MAGNETIKOAREN EMAITZAK ATARATZEN DIRA
C   L  =
C   XA  = EREMUAK KALKULATZEKO HASIERAKO X KOORDENADA (M-TAN)
C   XG  = EREMUAK KALKULATZEKO X KOORDENADARENTZAKO GEHIGARRIA (M-TAN)
C   NX  = ZENBAT BIDER GEHITUKO DEN XG ( <101 )
C   YA  = EREMUAK KALKULATZEKO HASIERAKO Y KOORDENADA (M-TAN)
C   YG  = EREMUAK KALKULATZEKO Y KOORDENADARENTZAKO GEHIGARRIA (M-TAN)
C   NY  = ZENBAT BIDER GEHITUKO DEN YG ( <11 )
   READ(IRF,598)(RMG(I),RA(I),IN(I),D(I),IDL(I),X(I),Y1(I),Y2(I)
   &,XI(I),FI(I),V(I),PHI(I),I=1,L2)
 598 FORMAT(2F7.4,I2,F7.4,I2,3F7.3,9X,F5.3,F6.2,F7.3,F6.2)
C   RMG = EROALEAREN "BATEZBESTEKO ERRADIO GEOMETRIKOA" CM-TAN
C   RA = EROALEAREN ERRADIOA CM-TAN
C   IN = EROALE SORTAREN AZPIEROALE KOPURUA
C   D  = AZPIEROALEEN ARTEKO DISTANTZIA EDO EROALE SORTAREN DIAMETROA M-TAN
C   IDL =0 => AURREKO DATUA AZPIEROALEN ARTEKO DISTANTZIA DA
C     =1 => AURREKO DATUA EROALE SORTAREN DIAMETROA DA
C   X  = EROALEAREN X KOORDENATUA M-TAN
C   Y1 = EROALEAREN Y KOORDENATUA M-TAN EUSKARRIEN ONDOAN
C   Y2 = EROALEAREN Y KOORDENATUA M-TAN EUSKARRIEN ARTEKO TARTEAREN ERDIAN
C   XI = INTENTSITATEAREN BALIOA KA-TAN
C   FI = INTENTSITATEAREN FASEA GRADUTAN
C   V  = TENTSIOAREN BALIOA KV-TAN
C   PHI = TENTSIOAREN FASEA GRADUTAN
         KTKTKT=20
   CALL IZENBU
C   IZBE21='SARRERAKO DATUAK, AZTERTUTAKO LINEAREN EZAUGARRIAK'
   WRITE(IDF,696)IZBE21(IZK),IZBE22(IZK)
   1,L2,FNCY,RHO,POPT,NA,IE,IM,L,XA,XG,NX,YA,YG,NY
 696 FORMAT(//8X,A//8X,A,13X,'XA  XG  NX   YA  YG  NY'/
   & 9X,I2,F11.0,F9.2,8X,5I3, 8X,2(F8.2,F6.2,I4))

   WRITE(IDF,697)(I,RMG(I),RA(I),IN(I),100.*D(I),IDL(I),X(I),Y1(I),
   1Y2(I),XI(I),FI(I),V(I),PHI(I),I=1,L2)
C 697 FORMAT(1H /8X,'COND GMR RAD ZEN BUN D ZER   X    Y1   '
C  1,' Y2   INT KA FAS G  TEN KV PHAS G'//
C  2,(9X,I2,F6.2,F5.2,I4,F7.2,I3,2X,3F8.2,2(F10.2,F8.2)))
 697 FORMAT(1H /8X,'EROA BGE ERR ZEN SOR.D ZER   X    Y1   '
   1,' Y2   INT KA FAS G  TEN KV PHAS G'//
   2,(9X,I2,F6.2,F5.2,I4,F7.2,I3,2X,3F8.2,2(F10.2,F8.2)))
   IF(RHO)95,95,97
  97 IF(FNCY)95,95,96
  96 DK=660.*SQRT(RHO/FNCY)
   GO TO 94
  95 DK=800.
  94 CONTINUE
     DO 1 I=1,L2
  1   Y1(I)=Y1(I)+(Y2(I)-Y1(I))*2./3.
    DO 2 I=1,L2
    PHI(I)=PHI(I)*0.017453293
    V(I)=1000.*V(I)/1.7320508
    VR(I)=V(I)*COS(PHI(I))
    VI(I)=V(I)*SIN(PHI(I))
    FI(I)=FI(I)*0.017453293
    XI(I)=1000.*XI(I)
    XR(I)=XI(I)*COS(FI(I))
    XI(I)=XI(I)*SIN(FI(I))
    RA (I)=RA (I)/100.
  2  CONTINUE
   KOPT=0
   IF(POPT.LT.0)POPT=0   !C-20131026
   IF(POPT.GT.3)POPT=3   !C-20131026
   POPT=POPT+1
 100 CALL PMAXW(L2,X,Y1,IN,RA,D,IDL,PC)
   GO TO(203,202,201,200),POPT
 200 IF(KOPT)202,202,201
 201 CALL GITRIX(PC,L2,V,L4)
   KOPT=1         !C-20131026
   L2=L4
 202 CALL IDATZM(PC,L2,KOPT,1,IZK)
 203 CALL INTRIX(PC,L2,JCK,N1,*99)
   IF(POPT-1)204,205,204
 204 CALL IDATZM(PC,L2,KOPT,2,IZK)
 205 CALL IDATZG(L2,KOPT,IZK)
   IF(IE.GT.0.OR.IM.GT.0.OR.L.GT.0)
   &CALL EREMU(L2,KOPT,XR,XI,DK,IE,IM,L)
   IF(NA.GT.0)CALL ANOISE(L2,KOPT,V,PHI,RA,IN,NA,IZK)
   IF(KOPT) 99,208, 99
 208 KOPT=1
   IF(POPT-3)99,99,100
 9998 CLOSE(UNIT=IRF)
   CHK=' '
 9999 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       ANOISE
   SUBROUTINE ANOISE(N,KOPT,V,PHI,RA,IN,AN,IZK)
C *********************************************************************
C * SUBRUTINA HONETAN LINEEK SORTUTAKO PRESIO AKUSTIKOAREN ZEHARKAKO *
C * PROFILA KALKULATZEN DA,  ''E.P.R.I.''K 1975EAN ARGITARATUTAKO  *
C * '' TRANSMISSION LINE REFERENCE BOOK 345 KV AND ABOVE ''  *
C * LIBURUAREN 6. KAPITULUAN (AUDIBLE NOISE) ESANDAKOAREN ARABERA  *
C *********************************************************************
   PARAMETER (N1=32)
   REAL V(N1),RA(N1),PHI(N1),X(N1),Y(N1),GRS(N1),Z(N1),GRM(N1)
   INTEGER AN,IN(N1)
   COMPLEX P
   REAL LONG,JHR,JWC,NM2HR,NM2WC,NM2PT,LANDA,LANDA1,LANDA2
   CHARACTER ANOI11(2)*4, ANOI12(2)*72,ANOI21(2)*47,ANOI22(2)*54
   1,ANOI23(2)*72,ANOI24(2)*26,ANOI25(2)*25,ANOI26(2)*23
   COMMON /HZOISE/ ANOI11,ANOI12,ANOI21,ANOI22,ANOI23,ANOI24,ANOI25
   1,ANOI26
   EQUIVALENCE(GRM(1),Z(1))
   COMMON/BAT/A1(N1),A2(N1)
   COMMON/IRU/XA,XG,NX,YA,YG,NY,X,Y
   COMMON/LAU/GRM
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   CHARACTER*25 KONFOR(2),KONFBA(2),POTGR1(2)*32,POTGR2(2)*60
   COMMON /HZDATZ/ KONFOR,KONFBA,POTGR1,POTGR2
   DB(XNM2)=20.*ALOG10(XNM2/2.E-5)
   AB(AX)=10.**(AX/10.)
   IF(AN.EQ.0) GO TO 99
   ATE=-0.0075
   ATE=-0.0075
   LANDA=3.43
   DC=20.5
   XK1=0.
   XK2=1.
   LONG=5000.
   L1=100
   L2=10
   XM=0.01
C   YM=0.01
   ZM=10.
   KONTR=0
   PI=3.14159265
   IF(NX.GT.L1.OR.NY.GT.L2.OR.XG.LT.XM.OR.YG.LT.XM)GO TO 98
    DO 100 I=1,N
    IF(IN(I)-2)101,102,103
 101  XKN=5.6
    GO TO 104
 102  XKN=1.8
    GO TO 104
 103  XKN=1.0
 104  A1(I)=46.4-665.0/GRM(I)
    A1(I)=AB(A1(I))
    A1(I)=IN(I)**2*(200.*RA(I)/3.8)**4.4*A1(I)*XKN
    A2(I)=53.5-505.5/GRM(I)
    C1=10.6-0.41/(2.*RA(I))
    A2(I)=A2(I)+C1
    C1=47.4-1000./(IN(I)+15)
    C2=24.1-390.0/(IN(I)+10)
    C=(C2-C1)/2.28
    C=C1+C*(200.*RA(I)-2.35)
    A2(I)=A2(I)+C
    A2(I)=AB(A2(I))
    GRS(I)=(12.5*200.*RA(I)-4.57)/(200.*RA(I)-1.07)
    IF(IN(I)-4)106,106,105
 105  GRS(I)=GRS(I)/(1.+0.027*(IN(I)-4))
 106  GRS(I)=GRM(I)/GRS(I)
    U=10.*(GRS(I)-0.8)
    Z(I)=(63.4*U**2+1.87*U**3-1.15*U**4)/1000.
 100  CONTINUE
   Y2=YA-YG
    DO 200 K=1,NY+1
    CALL IZENBU
    Y2=Y2+YG
    IF(Y2)200,201,201
 201  IF(KOPT)202,202,203
C 997 FORMAT(1H /51X,22HKONFIGURAZIO ORIGINALA)
 202  WRITE(IDF,'(1H /51X,A)')KONFOR(IZK)
    GO TO 204
C 996 FORMAT(1H /51X,23HKONFIGURAZIO BALIOKIDEA)
 203  WRITE(IDF,'(1H /51X,A)')KONFBA(IZK)
 204   DO 300 I=1,N
     IF(ABS(V(I))-ZM)301,301,300
 301   R=RA(I)*100.
     G=GRS(I)
     IF(R.GE.1.0.AND.R.LE.3.0.AND.G.LE.1.4.AND.G.GE.0.8)GO TO 300
C 998 FORMAT(/I3,' EROALEA (LUR KABLEA) EZ DA KONTUAN HARTZEN'
C  1,' EROALE HEZEKO KASUAN ')
     WRITE(IDF,'(/A,I3,A)')TRIM(ANOI11(IZK)),I,TRIM(ANOI12(IZK))
 300   CONTINUE

C 995 FORMAT(/16X,'PRESIO AKUSTIKOAREN ZEHARKAKO PROFILA, LURRETIK',F6.2
C  1,' M-RA N/M2 ETA 20 MICRON/M2-REN GAINEKO DB-TAN' // 2X,5HDIST.,8X
C  2,'******* BANDA ZABALEKO ZARATA ALEATORIOAREN MAILA *******',12X
C  3,'100 HZ-EKO ZARATAREN MAILA' / 15X,'** EURITE GOGORRAK ***',14X,
C  4'**** EROALE HEZEAK ****', 13X,'**** EURITE GOGORRAK ****' /
C  5 18X,'N/M2',9X,5HDB(A),18X,4HN/M2,9X,5HDB(A),19X,4HN/M2,9X,2HDB)
    WRITE(IDF,995)ANOI21(IZK),Y2,ANOI22(IZK),ANOI23(IZK),ANOI24(IZK)
   1, ANOI25(IZK),ANOI26(IZK),ANOI25(IZK)
 995 FORMAT(/16X,A,F6.2,A//2X,A,12X,A/15X,A,11X,A,13X,A/
   5 19X,'N/M2',9X,5HDB(A),18X,4HN/M2,9X,5HDB(A),19X,4HN/M2,10X,2HDB)

    ILK=0   !Datuekin idatzitako lerro kopurua
    X2=XA-XG
     DO 400 J=1,NX+1
     JHR=0.
     JWC=0.
     P=(0.,0.)
     X2=X2+XG
     IF(MOD(ILK,6).EQ.0)THEN
     WRITE(IDF,'(1X)')
     ILK=ILK+1
     ENDIF
     ILK=ILK+1  !Idatzitako lerroen kopurua
     DO 500 I=1,N
     XD=X2-X(I)
     YH1=Y2-Y(I)
     YH2=Y2+Y(I)
     IF(ABS(XD)-XM)501,502,502
 501   IF(ABS(YH1)-XM)403,502,502
 502   R=RA(I)*100.
     G=GRS(I)
     R1=SQRT(XD*XD+YH1*YH1)
     R2=SQRT(XD*XD+YH2*YH2)
     IF(LONG-1000.)505,505,506
 505   HM1=(ATAN2(LONG,2.*R1)*EXP(ATE*R1)/R1 + XK1*ATAN2(LONG,2.*R2)*
   1  EXP(ATE*R2)/R2)/(2.*PI)
     GO TO 507
 506   HM1=(EXP(ATE*R1)/R1+XK1*EXP(ATE*R2)/R2)/4.
 507   JHR=JHR+A1(I)*HM1
     COEF=DC*A2(I)/SQRT(2.)/PI
     LANDA1=0.-PHI(I)-2.*PI*R1/LANDA
     LANDA2=0.-PHI(I)-2.*PI*R2/LANDA
     P1=COEF*(COS(LANDA1)/R1+XK2*COS(LANDA2)/R2)
     P2=COEF*(SIN(LANDA1)/R1+XK2*SIN(LANDA2)/R2)
     P=P+CMPLX(P1,P2)
     IF(R.GE.1..AND.R.LE.3..AND.G.LE.1.4.AND.G.GE..8) GO TO 504
     IF(ABS(V(I))-ZM)500,500,503
 503   KONTR=1
 504   JWC=JWC+A1(I)*HM1*Z(I)
 500   CONTINUE
     NM2HR=DC*SQRT(JHR)*1.E-3
     NM2WC=DC*SQRT(JWC)*1.E-3
     NM2PT=CABS(P)*1.E-3
     DBAHR=DB(NM2HR)
     DBAWC=DB(NM2WC)
     DBAPT=DB(NM2PT)
     IF(KONTR)402,401,402
 401 WRITE(IDF,994)X2,NM2HR,DBAHR,NM2WC,DBAWC,NM2PT,DBAPT
 994 FORMAT(1H , F7.2,8X,1PE9.2,0PF12.2,15X,1PE9.2,0PF12.2,16X,1PE9.2
   1,0PF12.2,1X)
     GO TO 400
 402 WRITE(IDF,993)X2,NM2HR,DBAHR,NM2PT,DBAPT
C 993 FORMAT(1H / F7.2,8X,1PE9.2,0PF12.2,10X,
C  1'NOT ENOUGH STATISTICAL DATA',13X,1PE9.2,0PF12.2 )
 993 FORMAT(1H , F7.2,8X,1PE9.2,0PF12.2,10X,
   1'DATU ESTATISTIKO GUTXIEGI',15X,1PE9.2,0PF12.2 )
     GO TO 400
 403  WRITE(IDF,992)X2,X2,Y2
C 992 FORMAT(1H / F7.2,25X,' RESULTS FOR X=',F6.2,' E Y=',F6.2,'
C  1 ARE NOT SIGNIFICANT')
 992 FORMAT(1H , F7.2,25X,' X=',F6.2,' ETA Y=',F6.2,
   1' TOKIRAKO EMAITZAK EZ DIRA ESANGURATSUAK')
 400  CONTINUE
 200  CONTINUE
   GO TO 99
  98 WRITE(IDF,999)
 999 FORMAT(1H1///10HANOISE-N, ,'MUGAEI JAGOKEZAN (DAGOKIEZAN, DAGOZKIE
   1N) BALDINTZAK EZ DIRA BETETZEN')
  99 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       ATARA
   SUBROUTINE ATARA (MULTZO,NEURRI)
   PARAMETER (N1=32)
   REAL MULTZO(N1,N1)
   CHARACTER *20 AX
   CHARACTER *25 AY
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   INTEGER ASIERA,AMAIA
   ASIERA=1
   AMAIA=6
  33 IF(NEURRI-AMAIA)1,1,2
  2 WRITE(IDF,999)(K,K=ASIERA,AMAIA)
 999 FORMAT(1H //3X,6(15X,I2))
   WRITE(IDF,997)(K,(MULTZO(K,I),I=ASIERA,AMAIA),K=1,NEURRI)
 997 FORMAT(1H /(7X,I2,6(3X,E14.7)))
   ASIERA=ASIERA+6
   AMAIA=AMAIA+6
   GO TO 33
  1 NBARRI=NEURRI-ASIERA+1
   WRITE(AX,998)NBARRI
 998 FORMAT(9H(1H //3X,,I1,9H(15X,I2)))
   WRITE(IDF,AX)(K,K=ASIERA,NEURRI)
   WRITE(AY,996)NBARRI
 996 FORMAT(12H(1H /(7X,I2,,I1,12H(3X,E14.7))))
   WRITE(IDF,AY)(K,(MULTZO(K,I),I=ASIERA,NEURRI),K=1,NEURRI)
   RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       BITRIX
   SUBROUTINE BITRIX(A,NFA,NCA,B,NFB,NCB,P)
   PARAMETER (N1=32)
   DIMENSION A(N1,N1),B(N1,1),P(N1,1)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
 888 FORMAT(1H ,5X,'MULTZO ONEIK EZIN DIRA BIDERTU')
   IF(NCA-NFB)3,1,3
  1 CONTINUE
    DO 2 J=1,NCB
     DO 21 I=1,NFA
     P(I,J)=0.
      DO 211 K=1,NCA
 211    P(I,J)=P(I,J)+A(I,K)*B(K,J)
  21   CONTINUE
  2  CONTINUE
   RETURN
  3 WRITE(IDT,888)
   STOP 1002
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       EREMU
   SUBROUTINE EREMU(N,KOPT,XIR,XII,DEK,IELEC,IMAG,L)
C *** ******************************************************************
C   SUBRUTINA HONETAN LINEA BATEK SORTUTAKO EREMU ELEKTRIKO ETA
C   MAGNETIKOA KALKULATZEN DIRA,  D.W. DENO-REN 'TRANSMISSION
C   LINE FIELDS' (IEEE TRANSACTIONS VOL.PAS-95 NO.5 SEP/OCT 1976) 
C   ARTIKULUAREN ETA WG 36-01(EFFECTS OF CORONA AND FIELD) LAN TALDEAK
C   SC 36(INTERFERENCE) KOMITEAREN IZENEAN AURKEZTUTAKO
C   36-07(CIGRE 1978) TXOSTENAREN ARABERA
C *** ******************************************************************
   PARAMETER (N1=32)
   DOUBLE PRECISION EXPE
   COMMON/BAT/QR,QI
   COMMON/IRU/XASI,XGEI,NXG,YASI,YGEI,NYG,X,Y
   COMMON /IZENBN/ IZK,EXPE,NOZ,NNNN,KT,TL,MOZ,NFL
   REAL X(N1),Y(N1),QR(N1),QI(N1),XIR(N1),XII(N1)
   REAL MUPI
   COMPLEX POTEN
   CHARACTER*25 KONFOR(2),KONFBA(2)
   COMMON /HIZKON/ KONFOR,KONFBA
   CHARACTER*25 POTEL1(2)*48,POTEL2(2)*50
   1,ERMAG1(2)*28,ERMAG2(2)*15,ERMAG3(2)*122,ERMAG4(2)*19,ERMAG5(2)*19
   2,ERELE1(2)*25,ERELE2(2)*15,ERELE3(2)*121,ERELE4(2)*19,ERELE5(2)*19
   3,MEZU21(2)*15,MEZU22(2)*7, MEZU23(2)*36, MEZU24(2)*74
   COMMON /HZREMU/ POTEL1,POTEL2
   1    ,ERMAG1,ERMAG2,ERMAG3,ERMAG4,ERMAG5
   2    ,ERELE1,ERELE2,ERELE3,ERELE4,ERELE5
   3    ,MEZU21,MEZU22,MEZU23,MEZU24
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   FUNK(R,S,T,U,A)=SQRT((R*SIN(A)+S*COS(A))**2 +(T*SIN(A)+U*COS(A))**
   12 )
   BAT(A,B)=A/(A*A+B*B)

   LIM1=100
   LIM2=10
   XMUGA=0.01
   YMUGA=0.01
C20041023   ZMG=1.E-38
   ZMG=1.E-37
   RD=57.295779
   EPPI=18.E6
C   EPPI=BAT ZATI (BI BIDER PI BIDER EPSILON)
C   =1./(2.*PI*EPS)=18.E9(S.I.) C=3.E8 BADA
   MUPI=2.E-7
C   MUPI=MU ZATI (BI BIDER PI)=MU/(2.*PI)=2.E-7(S.I.)
   IF(IELEC)11,11,12
  11 IF(IMAG)99,99,12
  12 IF(NXG-LIM1)14,14,13
  13 WRITE(IDF,613)
 613 FORMAT(1H1///10X,'BIDEA ZABALEGIA DA, NXG 100 BAINO AUNDIAGOA DA')
   GO TO 99
  14 IF(NYG-LIM2)16,16,15
  15 WRITE(IDF,615)
 615 FORMAT(1H1///10X,'BIDEA GARAIEGIA DA, NYG 10 BAINO AUNDIAGOA DA')
   GO TO 99
  16 IF(XGEI-0.01)17,18,18
  17 WRITE(IDF,617)
 617 FORMAT(1H1///10X,'XGEI 0.01 BAINO TXIKIAGOA DA')
   GO TO 99
  18 IF(YGEI-0.01)19,20,20
  19 WRITE(IDF,619)
 619 FORMAT(1H1///10X,'YGEI 0.01 BAINO TXIKIAGOA DA')
   GO TO 99
  20 CONTINUE
    DO 100 KB=1,2
    IF(KB-1)101,101,102
 101 IF(IELEC)103,103,102
 102 YA=YASI-YGEI
C*200  DO 200 EREMU ELEKTRIKO EDO INDUKZIO MAGNETIKOAREN KALKULUA
C    AZTERTU GURA DIREN SESTRA GUZTIETAN
    DO 200 K=1,NYG+1
    CALL IZENBU
    ILK=0   !Datuekin idatzitako lerroen kopurua
    IF(KOPT)201,201,203
 201  WRITE(IDF,995)KONFOR(IZK)   !Konfigurazio originala
 995 FORMAT(1H /51X,A)
    GO TO 204
 203  WRITE(IDF,995)KONFBA(IZK)   !Konfigurazio baliokidea
 204  YA=YA+YGEI
    IF(KB-1)208,208,206
 206  WRITE(IDF,988)TRIM(ERMAG1(IZK)),YA,ERMAG2(IZK)
   1 ,ERMAG3(IZK),(ERMAG4(IZK),I=1,2),(ERMAG5(IZK),I=1,4)
 988  FORMAT(1H /44X,A,F6.2,A///3X,A/8X,2(A),4(A))
    GO TO 210
 208  WRITE(IDF,989)TRIM(ERELE1(IZK)),YA,ERELE2(IZK)
   1 ,ERELE3(IZK),(ERELE4(IZK),I=1,2),(ERELE5(IZK),I=1,4)
 989  FORMAT(1H /44X,A,F6.2,A///2X,A/1H ,8X,2(A),4(A))
 210  XA=XASI-XGEI
C*500  DO 500 E.ELEK. EDO I.MAG.-AREN KALKULUA SESTRA BAKOITZEAN
     DO 500 I=1,NXG+1
     GXR=0.
     GXI=0.
     GYR=0.
     GYI=0.
     XA=XA+XGEI
C*600   DO 600 E.ELEK. EDO I.MAG.-AREN KALKULUA
C     SESTRA BATEKO PUNTUETAN
     DO 600 J=1,N
     XD=XA-X(J)
     YH1=YA-Y(J)
     IF(KB-1)602,602,601
 601   YH2=YA+DEK
     GO TO 603
 602   YH2=YA+Y(J)
 603   CONTINUE
     IF(ABS(XD).GE.XMUGA)GO TO 606
     IF(ABS(YH1).LT.XMUGA.OR.ABS(YH2).LT.XMUGA)GO TO 504
 606   S11=BAT(XD,YH1)
     S12=BAT(XD,YH2)
     S21=BAT(YH1,XD)
     S22=BAT(YH2,XD)
     IF(KB-1)608,608,607
 607   XM=(S21-S22)*MUPI
     YM=(S12-S11)*MUPI
     GXR=GXR+XIR(J)*XM
     GXI=GXI+XII(J)*XM
     GYR=GYR+XIR(J)*YM
     GYI=GYI+XII(J)*YM
     GO TO 600
 608   XM=(S11-S12)*EPPI
     YM=(S21-S22)*EPPI
     GXR=GXR+QR(J)*XM
     GXI=GXI+QI(J)*XM
     GYR=GYR+QR(J)*YM
     GYI=GYI+QI(J)*YM
 600   CONTINUE
C    ELIPSE BAKOITZAREN ARDATZ NAGUSIEN KALKULUA
     IF(ABS(YA).LE.YMUGA.AND.KB.EQ.1)GO TO 591
     ECUA=GYR*GXR+GYI*GXI
     IF(ABS(ECUA).LE.ZMG)GO TO 599
     ECUB=GXI*GXI-GYI*GYI+GXR*GXR-GYR*GYR
     ECUC=-ECUA
     TANA1=(-ECUB+SQRT(ECUB**2 -4.*ECUA*ECUC))/(2.*ECUA)
     TANA2=(-ECUB-SQRT(ECUB**2 -4.*ECUA*ECUC))/(2.*ECUA)
     A1=ATAN(TANA1)
     A2=ATAN(TANA2)
 592  FA1=FUNK(GYI,GXI,GYR,GXR,A1)
     FA2=FUNK(GYI,GXI,GYR,GXR,A2)
     A11=A1*57.295779
     A22=A2*57.295779
     IF(FA1-FA2)502,501,501
 501  F1=FA1*SQRT(2.)
     F2=FA2*SQRT(2.)
     A1=A11
     A2=A22
     GO TO 503
 502  F1=FA2*SQRT(2.)
     F2=FA1*SQRT(2.)
     A1=A22
     A2=A11
C    ALDIUNEKO BALIOEN KALKULUA
 503  GXR2=-GXI
     GYR2=-GYI
     G1M=SQRT(GXR *GXR +GYR *GYR )*SQRT(2.)
     G2M=SQRT(GXR2*GXR2+GYR2*GYR2)*SQRT(2.)
     G1D=0.
     IF(ABS(GYR ).GE.ZMG.OR.ABS(GXR ).GE.ZMG)G1D=ATAN2(GYR ,GXR )*RD
     G2D=0.
     IF(ABS(GYR2).GE.ZMG.OR.ABS(GXR2).GE.ZMG)G2D=ATAN2(GYR2,GXR2)*RD
     GXABS=SQRT(GXR*GXR+GXI*GXI)
     GYABS=SQRT(GYR*GYR+GYI*GYI)
     GXFAS=0.
     IF(ABS(GXR).GE.ZMG.OR.ABS(GXI).GE.ZMG)GXFAS=ATAN2(GXI,GXR)*RD
     GYFAS=ATAN2(GYI,GYR)*57.295779
     IF(MOD(ILK,6).EQ.0)THEN
      WRITE(IDF,'(1X)')
     ILK=ILK+1
     ENDIF
     ILK=ILK+1  !Idatzitako lerroen kopurua
     WRITE(IDF,987)XA,GXABS,GXFAS,GYABS,GYFAS,F1,A1,F2,A2,G1M,G1D,
   1  G2M,G2D
 987 FORMAT(1H ,F7.2,6(2X,1PE9.2,0PF8.2))
     GO TO 500
C MEZU23='-RAKO EMAITZAK EZ DIRA ESANGURATSUAK'
 504  WRITE(IDF,985)XA,TRIM(MEZU21(IZK)),XA,TRIM(MEZU22(IZK)),YA,
   1  MEZU23(IZK)
 985 FORMAT(1H ,F7.2,2X,A,F6.2,A,F6.2,A)
     ILK=ILK+1
     GO TO 500
C MEZU24='BEGIRATU IA EROALEEN TENTSIOAK EDO INTENTSITATEAK SARTU DIREN'
 599  WRITE(IDF,984)MEZU24(IZK)
 984 FORMAT(1H ///10X,A///)

     IF(KB-1)103,103,99
 591  GXR=0.
     GXI=0.
     A1=90./57.295779
     A2= 0.
     GO TO 592
 500  CONTINUE
 200  CONTINUE
 103 IF(IMAG)99,99,100
 100 CONTINUE
  99 IF(L.LT.1.OR.NYG.GT.LIM1.OR.NXG.GT.LIM2)GO TO 98
   XA=XASI-XGEI
   DO 700 K=1,NXG+1
   IF(KOPT.GT.0)GO TO 701
   WRITE(IDF,995)KONFOR(IZK)   !Konf. originala
   GO TO 702
 701 WRITE(IDF,995)KONFBA(IZK)   !Konf. baliokidea
 702 XA=XA+XGEI
   WRITE(IDF,983)XA
C 983 FORMAT(1H /34X,'POTENCIAL ELECTRICO A DIFERENTES ALTURAS PARA X=',
C  &F6.2,' M'///36X,'ALTURA  VA.EF.POT.   A.FAS.POT.   VA.AC.POT
C  &.'/37X,'(M)',9X,'(KV)',11X,'(GS)',11X,'(KV)')
 983 FORMAT(1H /34X,'POTENTZIAL ELEKTRIKOAK GARIAERA EZBERDINETAN (X=',
   &F6.2,' M)'
   &///36X,'GOIERA  POT.BA.EF.   POT.FAS.A.   POT.UN.BA.'
   &/37X,'(M)',9X,'(KV)',11X,'(GS)',11X,'(KV)')
   YA=YASI-YGEI
   DO 700 I=1,NYG+1
   YA=YA+YGEI
   IF(YA.LT.0.)GO TO 700
   POTEN=(0.,0.)
   DO 800 J=1,N
   XD=XA-X(J)
   YH1=YA-Y(J)
   YH2=YA+Y(J)
   IF(ABS(XD).LT.XMUGA.AND.ABS(YH1).LT.XMUGA)GO TO 703
   YH1=SQRT(XD*XD+YH1*YH1)
   YH2=SQRT(XD*XD+YH2*YH2)
   XD=EPPI*QR(J)*ALOG(YH2/YH1)
   YH1=EPPI*QI(J)*ALOG(YH2/YH1)
 800 POTEN=POTEN+CMPLX(XD,YH1)
   XD=CABS(POTEN)
C   HURRENGO AGINDUA 1999.07.14.AN GEHITU ZEN, EMOITZAK EGOKITZEKO
   XD=XD*1000.
   IF(XD.LT.ZMG)GO TO 700
   YH1=ATAN2(AIMAG(POTEN),REAL(POTEN))
   YH2=XD*COS(YH1)*SQRT(2.)
   YH1=YH1*57.295779
   WRITE(IDF,982)YA,XD,YH1,YH2
 982 FORMAT(1H /35X,F6.2,3(6X,1PE9.2))
   GO TO 700
 703 WRITE(IDF,985)YA,XA,YA
 700 CONTINUE
  98 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       GITRIX
   SUBROUTINE GITRIX(Z,L2,V,L4)
   PARAMETER (N1=32)
   DIMENSION Z(N1,N1),V(N1)
   L3=L2+1
   L4=L2
    DO 1 L=1,L2
    L1=L3-L
    IF(V(L1)-10.E-6)2,2,4
  2  L4=L1-1
     DO 11 I=1,L4
      DO 111 K=1,L4
 111    Z(I,K)=Z(I,K)-Z(I,L1)/Z(L1,L1)*Z(L1,K)
  11   CONTINUE
  1  CONTINUE
  4 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       GMR
   FUNCTION GMR(IN,RA,D,IDL)
C   GMR = EROALE SORTA BATEN BATEZBESTEKO GEOMETRIKOKO ERRADIOA
C   IN = EROALE KOPURUA
C   RA = EROALE BATEN ERRADIOA
C   D = SORTAREN DIAMETROA EDO EROALEN ARTEKO DISTANTZIA
C   IDL = "D" ZER DEN ADIERAZTEKO ALDAGAIA
   IF(IN-2)1,22,2
  2 IF(IDL)21,21,22
  21 A=D/(2.*SIN(3.1415926/IN))
   GO TO 3
  22 A=D/2.
  3 GMR=(IN*RA*A**(IN-1))**(1./IN)
   GO TO 4
  1 GMR=RA
  4 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       IDATZG
   SUBROUTINE IDATZG(N,KOPT,IZK)
C   EROALEETAKO BATEZ BESTEKO POTENTZIAL GRADIENTEAK ETA
C   POTENTZIAL GRADIENTE HANDIENAK IDAZTEKO SUBRUTINA
   PARAMETER (N1=32)
   COMMON/BAT/QR,QI/BI/MULTZO,VR,VI,RA,D,IN,IDL
   COMMON/LAU/XGM(N1)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   CHARACTER*25 KONFOR(2),KONFBA(2),POTGR1(2)*32,POTGR2(2)*60
   COMMON /HZDATZ/ KONFOR,KONFBA,POTGR1,POTGR2
   REAL MULTZO(N1,N1),VR(N1),VI(N1),QR(N1),QI(N1),RA(N1),D(N1)
   INTEGER IN(N1),IDL(N1)
   M=N
   CALL BITRIX(MULTZO,M,M,VR,M,1,QR)
   CALL BITRIX(MULTZO,M,M,VI,M,1,QI)
   CALL IZENBU
   IF(KOPT)1,1,2
  1 WRITE(IDF,601)KONFOR(IZK)
 601 FORMAT(1H ///49X,A)
   GO TO 3
  2 WRITE(IDF,602)KONFBA(IZK)
 602 FORMAT(1H ///49X,A)
C   POTGR1='POTENTZIAL GRADIENTEA EROALEETAN'
  3 WRITE(IDF,603)POTGR1(IZK),POTGR2(IZK)
 603 FORMAT(1H /45X,A32///27X,A60)
    DO 4 I=1,N
    Q=QR(I)*QR(I)+QI(I)*QI(I)
    Q=SQRT(Q)
    XGR=18.E4*Q/(RA(I)*IN(I))
    IF(IN(I)-1)2001,45,44
  45  XGRM=XGR
    GO TO 43
  44  IF(IDL(I))2001,41,42
  41  XGRM=XGR*(1+(IN(I)-1)*RA(I)*2./D(I)*SIN(3.1415927/IN(I)))
    GO TO 43
  42  XGRM=XGR*(1+(IN(I)-1)*RA(I)*2./D(I))
  43  XGM(I)=XGRM
    WRITE(IDF,643)I,Q,XGR,XGRM
 643 FORMAT(1H /(28X,I2,5X,E15.8,4X,2(2PE15.6,4X)))
  4  CONTINUE
 2001 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       IDATZM
   SUBROUTINE IDATZM(PC,L2,KOPT,K,IZK)
   PARAMETER (N1=32)
   DIMENSION PC(N1,N1)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   CHARACTER*25 KONFOR(2),KONFBA(2),POTGR1(2)*32,POTGR2(2)*60
   COMMON /HZDATZ/ KONFOR,KONFBA,POTGR1,POTGR2
   IF(KOPT)1,1,2
  1 WRITE(IDF,601)KONFOR(IZK)
 601 FORMAT(1H ///30X,A)
   GO TO 3
  2 WRITE(IDF,602)KONFBA(IZK)
 602 FORMAT(1H ///30X,A)
  3 IF(K-1)7,4,5
  4 WRITE(IDF,604)
 604 FORMAT(1H /25X,36HMAXWELL-EN POTENTZIAL KOEFIZIENTEAK, /
   &32X,19H( METRO FARADIOKO ))
   GO TO 6
  5 WRITE(IDF,605)
 605 FORMAT(1H /36X,12HKAPAZITATEAK,/32X,19H( FARADIO METROKO ))
  6 L3=L2
   CALL ATARA(PC,L3)
  7 RETURN
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       INTRIX
   SUBROUTINE INTRIX(A,KA,LCK,ND,*)
C   A MATRIZEA ALDERANTZIKATZEKO AZPIERRUTINA
C20041023   DIMENSION A(ND, 1),LCK(ND)
   DIMENSION A(ND, ND),LCK(ND)
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
    DO 1 I=1,KA
  1  LCK(I)=0
    DO 2 I=1,KA
    AMAX=0.
     DO 21 K=1,KA
     IF(AMAX-ABS(A(K,K)))211,21,21
 211   IF(LCK(K))212,212,21
 212   L=K
     AMAX=ABS(A(K,K))
  21   CONTINUE
    IF(ABS(AMAX)-10.E-6)1001,1001,22
  22  LCK(L)=1
    DIV=A(L,L)
    A(L,L)=1.
     DO 23 J=1,KA
  23   A(L,J)=A(L,J)/DIV
     DO 24 J=1,KA
     IF(L-J)241,24,241
 241   EAJ=A(J,L)
     A(J,L)=0.
      DO 242 K=1,KA
 242    A(J,K)=A(J,K)-A(L,K)*EAJ
  24   CONTINUE
  2  CONTINUE
   RETURN
 1001 WRITE(IDT,999)I,L,L
 999 FORMAT(1H /9X,'INTRIX,',I3,1H(,I2,1H,,I2,') ARDATZA TXIKIEGIA DA')
   RETURN 1
   END
C$   FORTY  MAP,XREF,FDS                       PMAXW
   SUBROUTINE PMAXW(L2,X,Y,IN,RA,D,IDL,P)
C   MAXWELL-EN "P" POTENTZIAL KOEFIZIENTEAK KALKULATZEKO SUBRUTINA
   PARAMETER (N1=32)
   DIMENSION X(N1),Y(N1),IN(N1),RA(N1),D(N1),IDL(N1),P(N1,N1)
    DO 1 I=1,L2
    X1=2.*Y(I)
    X3=GMR(IN(I),RA(I),D(I),IDL(I))
    P(I,I)=18.E9*ALOG(X1/X3)
    J1=I+1
    IF(L2-J1)1,3,3
  3   DO 2 J=J1,L2
     X1=X(I)-X(J)
     X1=X1*X1
     X2=Y(I)+Y(J)
     X3=Y(I)-Y(J)
     X2=SQRT(X1+X2*X2)
     X3=SQRT(X1+X3*X3)
     P(I,J)=18.E9*ALOG(X2/X3)
     P(J,I)=P(I,J)
  2   CONTINUE
  1  CONTINUE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE IZENBU
   CHARACTER EGUNA*10,IZENA*56,EUSK*5,EROA*15
   DOUBLE PRECISION EXPE
   CHARACTER   IZBR21(2)*7, IZBR22(2)*28,IZBR23(2)*15,IZBR24(2)*33
   4,IZBR31(2)*22,IZBR32(2)*18,IZBR33(2)*54,IZBR34(2)*16,IZBR35(2)*8
   5,IZBR36(2)*54,IZBR37(2)*16
   COMMON /HZENBU/IZBR21,IZBR22,IZBR23,IZBR24
   4    ,IZBR31,IZBR32,IZBR33,IZBR34,IZBR35,IZBR36,IZBR37
   COMMON /IZENBN/ IZK,EXPE,NOZ,N,KT,TL,MOZ,NFL
   COMMON /IZENBC/ EGUNA,IZENA,EUSK,EROA
   COMMON /IRKIDT/ IRT,IDT,IRF,IDF,IDU
   NOZ=NOZ+1
   IF(IZK-1)30,20,30
  20 WRITE(IDF,620) NOZ,EGUNA,IZENA,TL,EXPE
 620 FORMAT(1H1,5X,'ENPRESELEK,E.A.',87X,'ORRIALDE',I14/
   1      6X,'LINETAKO SAILA',88X,'DATA ',7X,A10/
   2 23X,A56,F5.0,'KV-EKO LINE ELEKTRIKOA',2X,'ESPEDIENTE',F12.2 )
   GO TO 40
  30 WRITE(IDF,630) NOZ,EGUNA,TL,IZENA,EXPE
 630 FORMAT(1H1,5X,'ENPRESELEK,E.A.',87X,'PAGE',I18/
   1      6X,'LINES DIVISION',88X,'DATE',8X,A10/
   223X,'TRANSMISSION LINE OF ',F5.0,' KV ',A54 ,1X,'EXPEDIENT',F13.2)

C   IZBR23=' EUSKARRIZ ETA ',IZBR24=' EROALEZ EGINDAKO LINE ELEKTRIKOA'
  40 IF(KT.EQ.1)WRITE(IDF,621)TRIM(IZBR21(IZK)),N
   1,TRIM(IZBR22(IZK))//' '//TRIM(EUSK)//TRIM(IZBR23(IZK))//
   2' '//TRIM(EROA)//TRIM(IZBR24(IZK))
 621 FORMAT(1H0, 5X,A,I3,T24,A)

C   IZBR31=' MUTUR ELIKATZAILEA ', IZBR32=' MUTUR ELIKATUA '
   IF(KT.EQ.0)WRITE(IDF,622)IZBR31(IZK),IZBR32(IZK)
   1,      (IZBR33(IZK),I=1,2),IZBR34(IZK)
   2,IZBR35(IZK),(IZBR36(IZK),I=1,2),IZBR37(IZK)
 622 FORMAT(1H0, 9X,15('*'),A22,14('*'),3X,17('*'),A18,16('*')/
   1 2(' ***'),2(A54),1X,A/ A,2(A54),1X,A/
   2 2(' ***'),2(7X,'(KV)', 9X,'(KA)', 9X,'(MW)', 8X,'(MVAR)',3X)
   3,3X,'(KV)',4X,'***' ///)
   RETURN
   END

   SUBROUTINE HIRUAT(IR,CAUX,*,*,*)
   CHARACTER CAUX*4
CJF
   READ (IR,'(A)',END=3) CAUX
   IF (CAUX.EQ.'***E'.OR.CAUX.EQ.'***e') RETURN1
   IF (CAUX.EQ.'***P'.OR.CAUX.EQ.'***P') RETURN2
   BACKSPACE IR
   RETURN
  3 RETURN3
   END
C--+------------------------------------------------------
   SUBROUTINE ZAINDU(ERA,IRF,IZK0)
C Behinolako programaren erabilera-baimenak kontrolatzeko azpierrutinea
C gaur egun kasu batzutan erabiliko den hizkuntza zein den jakiteko
C baino ez da erabiltzen bertsio laburrean
   INTEGER ERA
   READ(IRF,'(20X,I5)') IZK0
   RETURN
   END
C--+------------------------------------------------
   SUBROUTINE HIZKUN
C   Hizkuntzen araberako kateak definitzeko;
C   bi hizkuntzatarako dimentsionatuta
   CHARACTER CHL*132
   CHARACTER*25 KONFOR(2),KONFBA(2),POTGR1(2)*32,POTGR2(2)*60
   COMMON /HZDATZ/ KONFOR,KONFBA,POTGR1,POTGR2
   CHARACTER   POTEL1(2)*48,POTEL2(2)*50
   1,ERMAG1(2)*28,ERMAG2(2)*15,ERMAG3(2)*122,ERMAG4(2)*19,ERMAG5(2)*19
   2,ERELE1(2)*25,ERELE2(2)*15,ERELE3(2)*121,ERELE4(2)*19,ERELE5(2)*19
   3,MEZU21(2)*15,MEZU22(2)*7, MEZU23(2)*36, MEZU24(2)*74
   COMMON /HZREMU/ POTEL1,POTEL2
   1    ,ERMAG1,ERMAG2,ERMAG3,ERMAG4,ERMAG5
   2    ,ERELE1,ERELE2,ERELE3,ERELE4,ERELE5
   3    ,MEZU21,MEZU22,MEZU23,MEZU24
   CHARACTER   IZBR21(2)*7, IZBR22(2)*28,IZBR23(2)*15,IZBR24(2)*33
   1,IZBR31(2)*22,IZBR32(2)*18,IZBR33(2)*54,IZBR34(2)*16,IZBR35(2)*8
   2,IZBR36(2)*54,IZBR37(2)*16
   COMMON /HZENBU/IZBR21,IZBR22,IZBR23,IZBR24
   1    ,IZBR31,IZBR32,IZBR33,IZBR34,IZBR35,IZBR36,IZBR37
   CHARACTER IZBE21(2)*90,IZBE22(2)*46
   COMMON /HZEPRO/IZBE21,IZBE22
   CHARACTER ANOI11(2)*4, ANOI12(2)*72,ANOI21(2)*47,ANOI22(2)*54
   1,ANOI23(2)*72,ANOI24(2)*26,ANOI25(2)*25,ANOI26(2)*23
   COMMON /HZOISE/ ANOI11,ANOI12,ANOI21,ANOI22,ANOI23,ANOI24,ANOI25
   1,ANOI26
   KONFOR(1)='KONFIGURAZIO ORIGINALA'
   KONFOR(2)='ORIGINAL CONFIGURATION'
   KONFBA(1)='KONFIGURAZIO BALIOKIDEA'
   KONFBA(2)='EQUIVALENT CONFIGURATION'
   POTGR1(1)='POTENTZIAL GRADIENTEA EROALEETAN'
   POTGR1(2)='ELECTRIC FIELD ON THE CONDUCTORS'
   CHL='EROALE   KARGA Q/M     BB-GR KV/CM'
   POTGR2(1)=TRIM(CHL)//'    GRMAX KV/CM'
   CHL='CONDUC.  CHARGE Q/M     GR.MV KV/CM'
   POTGR2(2)=TRIM(CHL)//'    GRMAX KV/CM'
   ERMAG1(1)='INDUKZIO MAGNETIKOA LURRETIK'
   ERMAG1(2)='MAGNETIC INDUCTION'
   ERMAG2(1)=' M-RA'
   ERMAG2(2)=' M ABOVE GROUND'
   CHL='DIST. INDUK.HORIZONTALA  INDUK.BERTIKALA'
   CHL=TRIM(CHL)//'   INDUK.MAXIMOA   INDUK.MINIMOA'
   CHL=TRIM(CHL)//'   UNEKO INDUK.  INDUK. 90 G GEROAGO'
   ERMAG3(1)=TRIM(CHL)
   CHL='DIST. INDUC.HORIZONTAL  INDUC.VERTICAL'
   CHL=TRIM(CHL)//'   MAXIM.INDUC.    MINIM.INDUC.'
   CHL=TRIM(CHL)//'   PRESENT INDUC.  INDUC. 90 G LAT.'
   ERMAG3(2)=TRIM(CHL)
   ERMAG4(1)=' MOD.TESLA  ARG.G '
   ERMAG4(2)=' MOD.TESLA  ARG.G '
   ERMAG5(1)=' MAG.TESLA  DIR.G '
   ERMAG5(2)=' MAG.TESLA  DIR.G '
   ERELE1(1)='EREMU ELEKTRIKOA LURRETIK'
   ERELE1(2)='ELECTRIC FIELD'
   ERELE2(1)=' M-RA'
   ERELE2(2)=' M ABOVE GROUND'
   CHL='DIST.  EREMU HORIZONTALA  EREMU BERTIKALA'
   CHL=TRIM(CHL)//'   EREMU MAXIMOA   EREMU MINIMOA'
   CHL=TRIM(CHL)//'   UNEKO EREMUA  EREMUA 90 G GEROAGO'
   ERELE3(1)=TRIM(CHL)
   CHL='DIST.  HORIZONTAL FIELD  VERTICAL FIELD'
   CHL=TRIM(CHL)//'   MAXIMUM FIELD   MINIMUM FIELD'
   CHL=TRIM(CHL)//'   PRESENT FIELD  FIELD 90 G LATER'
   ERELE3(2)=TRIM(CHL)
   ERELE4(1)=' MOD.KV/M ARG.G '
   ERELE4(2)=' MOD.KV/M ARG.G '
   ERELE5(1)=' MAG.KV/M  DIR.G '
   ERELE5(2)=' MAG.KV/M  DIR.G '

   MEZU21(1)=' X='
   MEZU21(2)=' RESULTS FOR X='
   MEZU22(1)=' ETA Y='
   MEZU22(2)=' AND Y='
   MEZU23(1)='-RAKO EMAITZAK EZ DIRA ESANGURATSUAK'
   MEZU23(2)=' ARE NOT SIGNIFICATIV'
   CHL='BEGIRATU IA EROALEEN TENTSIOAK EDO INTENTSITATEAK SARTU'
   MEZU24(1)=TRIM(CHL)//' DIREN'
   CHL='CHECK IF THE VOLTAGES AND CURRENTS OF ALL THE CONDUCTORS'
   MEZU24(2)=TRIM(CHL)//' HAVE BEEN DEFINED'

   POTEL1(1)='POTENTZIAL ELEKTRIKOAK GARIAERA EZBERDINETAN (X='
   POTEL1(2)='ELECTRICAL POTENTIAL AT DIFFERENT HEIGHTS (X='
   POTEL2(1)='GOIERA  POT.BA.EF.   POT.FAS.A.   POT.UN.BA.'
   POTEL2(2)='HEIGHT  POT.VA.EF.   POT.PHA.A.   POT.UN.BA.'
   IZBR21(1)='ZATI'
   IZBR21(2)='SECTION'
   IZBR22(1)=' '
   IZBR22(2)='TRANSMISSION LINE BUILT WITH'
   IZBR23(1)=' EUSKARRIZ ETA'
   IZBR23(2)=' STRUCTURES AND'
   IZBR24(1)=' EROALEZ EGINDAKO LINE ELEKTRIKOA'
   IZBR24(2)=' CONDUCTORS'
   IZBR31(1)=' MUTUR ELIKATZAILEA '
   IZBR31(2)='   SENDING END   '
   IZBR32(1)=' MUTUR ELIKATUA '
   IZBR32(2)=' RECEIVING END  '
   IZBR33(1)='   TENTSIO   LINETAKO  POTENTZIA  POTENTZIA '
   IZBR33(2)='  EQUIV. LINE    LINE    ACTIVE   REACTIVE '
   IZBR34(1)='TENTSIO- ***'
   IZBR34(2)='VOLTAGE  ***'
   IZBR35(1)=' ZIR FAS'
   IZBR35(2)=' CIR PHA'
   IZBR36(1)=' KONPOSATU B. INTENTSITATEA ERAGINKOR. BERRERAGINK.'
   IZBR36(2)='   VOLTAGE   INTENSITY   POWER    POWER '
   IZBR37(1)='JAUSKERA E I'
   IZBR37(2)=' DROP  E I'
   CHL='****************** SARRERAKO DATUAK, AZTERTUTAKO LI'
   IZBE21(1)=TRIM(CHL)//'NEAREN EZAUGARRIAK ******************'
   CHL='*************************** INPUT DATA, LINE CHARAC'
   IZBE21(2)=TRIM(CHL)//'TERISTICS ***************************'
   IZBE22(1)='ER.KOP.  FNCY   RHO     PC AN CE CM PL'
   IZBE22(2)='CON.NUM. FNCY   RHO     PC AN CE CM PL'

   ANOI11(1)=' '
   ANOI11(2)=' THE'
   CHL=' EROALEA (LUR KABLEA) EZ DA KONTUAN HARTZEN'
   ANOI12(1)=TRIM(CHL)//' EROALE HEZEKO KASUAN '
   CHL=' CONDUCTOR (GROUND WIRE) NOT CONSIDERED'
   ANOI12(2)=TRIM(CHL)//' FOR THE WET CONDUCTOR CONDITION'
   ANOI21(1)='PRESIO AKUSTIKOAREN ZEHARKAKO PROFILA, LURRETIK'
   ANOI21(2)='SOUND PRESSURE, LATERAL PROFILE'
   ANOI22(1)=' M-RA N/M2 ETA 20 MICRON/M2-REN GAINEKO DB-TAN'
   ANOI22(2)=' M ABOVE THE GROUND, IN N/M2 AND DB ABOVE 20 MICRON/M2'
   CHL=' DIST.    ******* BANDA ZABALEKO ZARATA ALEATORIOAREN'
   ANOI23(1)=TRIM(CHL)//' MAILA *******'
   CHL=' DIST.    ************** BROADBAND RANDOM NOISE LEVEL'
   ANOI23(2)=TRIM(CHL)//' *************'
   ANOI24(1)='100 HZ-EKO ZARATAREN MAILA'
   ANOI24(2)=' 100 HZ HUM NOISE LEVEL '
   ANOI25(1)='**** EURITE GOGORRAK ****'
   ANOI25(2)='****** HEAVY RAIN *****'
   ANOI26(1)='**** EROALE HEZEAK ****'
   ANOI26(2)='**** WET CONDUCTOR ****'

   RETURN
   END

Programa erabiltzeko datuak[aldatu]

Programa hobeto dokumentatzeko aldaketa txikitxo batzuk egin bazaizkio ere, ez dago guztiz ondo dokumentatua eta ez daude bera erabiltzeko argibiderik. Horren ordez, aurrean esandako zioengatik datuak sartzeko modua guztiz argi ez egoteagatik, programarekin saioren bat egin nahi duenari laguntzearren atal honetan programarekin saioak egiteko erabili izan diren datuak ematen dira. Saioak egin ahal izateko kopiatu datu horiek fitxategi batean.

Datuak, garai haietako fitxetan bezala, gehienez 80 karaktereko zabalera duten lerrotan sartzen dira,

Emaitzak ere, garai haietan bezala aurkezten ditu programak; garaiko konputagailuen inprimagailuetan erabilgarri zeuden ikurrez bakarrik testu alfanumerikoak osatuz. Ferroerresonantzia aztertzerakoan lortutako emaitzak baino ez dira ematen grafikoen bidez, inprimagailuen ikurrez sortutako grafikoen bidez. Emaitzak ”LIPARE.RES” eta “LIPARE.RPU” fitxategietan ematen dira gaur egun; ez zuzenean inprimagailura bidaliz lehen bezala. Lehenengo fitxategian lineak aztertzeko baliagarriak diren emaitzak ematen dira, eta bigarrenean sistema elektriko oso bateko zama-ikerketak egiteko lineen ordez erabili behar diren parametroak.

Datu batzuek bitxiak dirudite, baina datuak nola sartzen diren hobeto ikusteko aukeratu dira ez kasu “errealak” aztertzeko. Saiotarako erabil ahal diren datuak hurrengoak dira:

ESPLA-N FITXATEGIEN HASIERAN SARTUTAKO HIRU AZALPEN-LERROEN EREDUA.       2013-10-24 Programak ez ditu irakurtzen eskuineko iruzkinak.
LERRO HAUEK FITXATEGIEN EDUKIA IDENTIFIKATZEKO ERABILTEN DIRA,          Datuak nola sartu behar diren ikusteko baino ez dute balio.
PROGRAMA LAGUNTZAILEAK ERABILIZ. (PARLI PROGRAMAREKIN PROBAK EGITEKO DATUAK)
 496890862  0  0  1 371935712                       25 zutabean erabiliko den hizkuntza (1=>euskara ala 2=>ingelesa)
***EREMU
765.SAIOTARAKO E11 LINEA                       1990.11.24
 3    .0  .00 1 0 1 1 0  -7.621.27 22 0.007.62 2            2013-10-24, eroale kop.,aterako diren dauentzat BEGIRA PROGRAMAN
 1.370 1.759 4 .4572 0 -15.24 15.24 15.24     4.000-120.0 765.0-120.1 Hurrengo linearen datuak (E12),
 1.370 1.759 4 .4572 0  0.00 15.24 15.24     4.000  0.0 765.0  0.0 errazago irakurteko moduan jarrita.
 1.370 1.759 4 .4572 0 15.24 15.24 15.24     4.000 120.0 765.0 120.0 cm cm kop m zerden1 m m m ohm/km zerden2 / kA gr kV gr
765.SAIOTARAKO E12 LINEA                  98765432101990.11.24
 3         1 0 1 0 0  -762 127 22  000 381 0
 13700 17590 4  4572 0 -15240 15240 15240  0.201 4000-12000 765000-12000 cm cm kop m zerden1 m m m ohm/km zerden2 / kA gr kV gr
 13700 17590 4  4572 0  000 15240 15240  0.200 4000   0 765000   0 zerden1 =0=>aurr. dat. eroalen arteko dist. =1=>aurr.dat. sortaren diametroa
 13700 17590 4  4572 0 15240 15240 15240  0.200 4000 12000 765000 12000 ohm/m eta zerden2 ez dira beharrezkoak EREMUrako
765.SAIOTARAKO E13 LINEA (datu ez egokiekin)        10765012001990.11.24
 3         0 0 0 0 0  -762 127 22  000 381 0            2010-04-25
 13700 17590 4  4572 0 -1524  1524  1524      4  -120  765  -120  Lehen datu hauek eta goiko linearenak (E12)
 13700 17590 4  4572 0  000  1524  1524      4   0  765   0  berdin irakurten ziren
 13700 17590 4  4572 0 1524  1524  1524      4  120  765  120  baina orain ez. (orain hauek ez dira egokiak)
765.SAIOTARAKO E14 LINEA                  98765432101990.11.24
 5         0 0 1 1 0  -7.621.27 22 0.003.81 0
 1.3700 1.7590 4 .4572 0 -15.24 15.24 15.24  0.200 4.00-120.0 765.0-120.0
 1.3700 1.7590 4 .4572 0  .00 15.24 15.24  0.200 4.00  .0 765.0  .0
 1.3700 1.7590 4 .4572 0 15.24 15.24 15.24  0.200 4.00 120.0 765.0 120.0
 0.6000 0.8000 1    0 -10.00 24.00 24.00  0.500
 0.6000 0.8000 1    0 10.00 24.00 24.00  0.500
765.SAIOTARAKO E11 LINEA                       1990.11.24
 3    .0  .00 1 0 1 1 0  -7.621.27 22 0.007.62 2            2013-10-24
 1.370 1.759 4 .4572 0 -15.24 15.24 15.24     4.000-120.0 000.0-120.1 Aurreko E11 linearen datuak errepikatuta,
 1.370 1.759 4 .4572 0  0.00 15.24 15.24     4.000  0.0 000.0  0.0 ikusteko emaitzak aldatzen diren ala ez.
 1.370 1.759 4 .4572 0 15.24 15.24 15.24     4.000 120.0 000.0 120.0 
***PARLI
765.SAIOTARAKO P11 LINEA                       2013-10-24
 1 1 1 0  50.                                  1. hizkuntza(euskara), 1 azterketa, 1 zirkuitu, ez batu zirk., frekuentzia 
1 32121  10. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX         1=>linea datuak, 3 eroale,
 1.370 1.759 4 .4572 0 -15.24 15.24 15.24 0.201 1 .400-120.0 765.00-120.0 cm cm kop m zerden1 m m m ohm/km zerden2 / kA gr kV gr
 1.370 1.759 4 .4572 0  0.00 15.24 15.24 0.200 2 .400  0.0 765.00  0.0 PARLIn ez dira erabiltzen azken lau zutabeetako datuak
 1.370 1.759 4 .4572 0 15.24 15.24 15.24 0.200 3 4.00 120.0 765.00 120.0 EREMUrako diren erregistrotan bakarrik dira beharrezkoak
765.SAIOTARAKO P12 LINEA                       2013-10-24
 2 1 1 0  50.                                  2. hizkuntza(ingelesa), 1 azterketa, 1 zirkuitu, ez batu zirk., frekuentzia 
1 30021  10. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX         2013-10-24  
 13700 17590 4  4572 0 -15240 15240 15240 0.201 1 4000-12000 765000-12000 Aurreko linearen datuak (P11),
 13700 17590 4  4572 0  0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000 dezimal gehiago satu ahal izateko moduan jarrita.
 13700 17590 4  4572 0 15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000 Datu gutxiago ataratzea eskatzen da.
765.SAIOTARAKO P13 LINEA (datu ez egokiekin)             2010-04-25
 0 1 1 0  50.                                  0=>hizkuntza lehenetsia, 1 azterketa, 1 zirkuitu, ez batu z., frekuentzia 
1 30001  10. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX         2010-04-25
 13700 17590 4  4572 0 -1524  1524  1524 0.200 1 4  -120  765  -120   Lehen datu hauek eta goiko linearenak (P12)
 13700 17590 4  4572 0  000  1524  1524 0.200 2 4   0  765   0   berdin irakurtzen ziren
 13700 17590 4  4572 0 1524  1524  1524 0.200 3 4  120  765  120   baina orain ez. (orain hauek ez dira egokiak)
***EREMU
1145EPRI Tansmission line ref. book 345 kV & above, 214 orr.     2013-10-25
 5    0.  0.00 0 1 0 0 1  -4.002.00100 0.001.50 1             2013-10-25
    2.0000 8 1.0000 1 -18.50 22.00 22.00     4.000 -120. 1145.0 -120.  EPRIren Transmission line refernce book 345 kV & above
    2.0000 8 1.0000 1  0.00 22.00 22.00     4.000  0. 1145.0  0.  liburuaren 214. orrialdean kalkulatutako
    2.0000 8 1.0000 1 18.50 22.00 22.00     4.000 120. 1145.0 120.  zarata akustikoaren mailarekin konparatzeko
    1.2500 1     -15.25 35.00 35.00
 0.0000 1.2500 1      15.25 35.00 35.00
***PARLI
750.P21a LINEA, TRANS.LINE REF. BOOK 345 kV & ABOVE 91 orr.      2013-10-23
 2 5 2 0  60.                                 2. hizkuntza, 5 azterketa, 2 zirkuitu, ez bau zir., Frekuentzia
1 60025 193.1 100. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  72HA CX-DIPPER       -1- 1 => Linearen datuak
 1.3990 1.759 4  4572 0 -38.10 21.00 00000.05281 1 4000-120.0 750.00-120.0 babes eroaleak kontuan hartu barik
 1.3990 1.759 4  4572 0 -22.86 21.00   0.05281 2 4000  0.0 750.00  0.0
 1.3990 1.759 4  4572 0 -7.62 21.00   0.05281 3 4000 120.0 750.00 120.0
 1.3990 1.759 4  4572 0  7.62 21.00   0.05281 4 4000 120.0 750.00 120.0
 1.3990 1.759 4  4572 0 22.86 21.00   0.05281 5 4000-120.0 750.00-120.0
 1.3990 1.759 4  4572 0 38.10 21.00   0.05281 6 4000  0.0 750.00  0.0
0                                        -2- 0 => aztertu egoera bat
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 1. zirkuituaren egoera, mutur elikatuaren tentsioak eta potentziak emanez
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 2. zirkuituaren egoera, mutur elikatuaren tentsioak eta potentziak emanez
42352010  2.3 0.01                              -3- 4 => ferroerresonantziaren azterketa, aztertu 235 balio, erreak. albo batean
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 lanean dagoen zirkuitoaren egoera
 2     221     222     223
42353010  .01 0.02                              -4- 4 => ferroerresonantziaren azterketa, aztertu 235 balio, erreak. beste alboan
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 lanean dagoen zirkuitoaren egoera
 2     221     222     223
42354010  4.6 0.02                              -5- 4 => ferroerresonantziaren azterketa, aztertu 235 balio, erreak, albo bietan
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 lanean dagoen zirkuitoaren egoera
 2     221     222     223
750.P21b LINEA, TRANS.LINE REF. BOOK 345 kV & ABOVE 91 orr.      2013-10-23
 2 5 2 0  60.                                 2. hizkuntza, 5 azterketa, 2 zirkuitu, 0=>ez batu zirk., Frekuentzia
1 100025 193.1 100. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  72HA CX-DIPPER       -1- 1 => Linearen datuak
 1.3990 1.759 4  4572 0 -38.10 21.00 00000.05281 1 4000-120.0 750.00-120.0 babes eroeleak kontuan hartuta 
 1.3990 1.759 4  4572 0 -22.86 21.00   0.05281 2 4000  0.0 750.00  0.0
 1.3990 1.759 4  4572 0 -7.62 21.00   0.05281 3 4000 120.0 750.00 120.0
 1.3990 1.759 4  4572 0  7.62 21.00   0.05281 4 4000 120.0 750.00 120.0 cm cm kop m zerden1 m m m ohm/km zerden2 / kA gr kV gr
 1.3990 1.759 4  4572 0 22.86 21.00   0.05281 5 4000-120.0 750.00-120.0 zerden1 =0=>aurr. dat. eroalen arteko dist. =1=>aurr.dat. sortaren diametroa
 1.3990 1.759 4  4572 0 38.10 21.00   0.05281 6 4000  0.0 750.00  0.0 zerden2 =0=>babes-eroalea >0=>fase-eroalea
 0.5  0.555 1     -30.48 41.40   1.42916 0
 0.5  0.555 1     -15.24 41.40   1.42916 0
 0.5  0.555 1      15.24 41.40   1.42916 0
 0.5  0.555 1      30.48 41.40   1.42916 0
0                                        -2- 0 => aztertu egoera bat
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 mutur elikatuaren datuak
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 potentziak emanez bi zirkuituetan
42352010  2.3 0.01                              -3- 4 => ferroerresonantziaren azterketa, 235 bal., erreaktantziak albo batean
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 lanean dagoen zirkuitoaren egoera
 2     221     222     223
42353010  .01 0.02                              -4- 4 => ferroerresonantziaren azterketa, 235 bal., erreaktantziak beste alboan
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3 
 2     221     222     223
42354010  4.6 0.02                              -5- 4 => ferroerresonantziaren azterketa, 235 bal., erreaktantziak albo bietan
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2     221     222     223
380.P22 LINEA CN ALCANTARA - ET MORATA (COMP. EST. CESI-HE)      2013.10.23
 014 2 0  50.                                 0. hizkuntza, 14 azterketa, 2 zirkuitu, 0=>ez batu zirk., Frekuentzia
1 82223 309.5 100. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  32TA DX-CARDINAL      -1- 1 => Linearen datuak
 1.1742 1.5210 2 .4000  -5.45 23.81 23.81 .0597 1 .400-120.0 380.00-120.0 kasu honetan lineak duen tarte ezberdin bakarrarenak
 1.1742 1.5210 2 .4000  -5.85 14.51 14.51 .0597 2 .400  0.0 380.00  0.0
 1.1742 1.5210 2 .4000  -12.65 14.51 14.51 .0597 3 .400 120.0 380.00 120.0
 1.1742 1.5210 2 .4000  12.65 14.51 14.51 .0597 4 .400 120.0 380.00 120.0 0. hizkunta => 4. lerroaren 25. zutabean sartutakoa
 1.1742 1.5210 2 .4000   5.45 23.81 23.81 .0597 5 .400-120.0 380.00-120.0
 1.1742 1.5210 2  4000   5.85 14.51 14.51 .0597 6 .400  0.0 380.00  0.0
 0.6052 0.7880 1 .4000  -7.10 31.97 31.97 .4040 0 .000  0.0  0.00  0.0
 0.6052 0.7880 1 .4000   7.10 31970 31970 .4040 0 .000  0.0  0.00  0.0
0                                        -2- 0 => aztertu egoera bat
 1 381.-120.  382. 120.  383.  0.  101. .2 3  102. .2 3  103. .2 3  Mutur elikatuaren datuak
 2 384.-120.  385. 120.  386.  0.  104. .2 3  105. .2 3  106. .2 3  tentsioak(kV,gr) eta potentziak (MW,tan(fi)) emanez
0                                        -3-
 1 381. 120.  382.  0.  383.-120.  .401 120.  .402  0.  .403-120.  Mutur elikatuaren datuak
 2 384. 120.  385.  0.  386.-120.  .404 120.  .405  0.  .406-120.  tentsioak (kV,gr) eta intentsitateak (kA,gr) emanez
0                                        -4-
 1 381. 120.011 382.  0.012 383.-120.013 .401 120.011 .402  0.012 .403-120.013 Mutur elikatuaren datuak
 2 384. 120.021 385.  0.022 386.-120.023 .404 120.021 .405  0.022 .406-120.023 modu ezohikoan
0                                        -5-
 1 381. 120.111 382.  0.112 383.-120.113 .401 120.211 .402  0.212 .403-120.213 Mutur elikatzailearen datuak
 2 384. 120.121 385.  0.122 386.-120.123 .404 120.221 .405  0.222 .406-120.223
0                                        -6-
 1 381. 120.111 382.  0.112 383.-120.113 .401 115.211 .402 -5.212 .403-125.213 Mutur elikatzailearen datuak
 2 384. 120.121 385.  0.122 386.-120.123 .404 115.221 .405 -5.222 .406-125.223
0                                        -7-
 1 381. 120.  382.  0.  383.-120.  387. 120.111 388.  0.112 389.-120.113 Tentsioak bi muturretan
 2 384. 120.  385.  0.  386.-120.  390. 120.121 391.  0.122 392.-120.123 (ez ohikoa)
0                                        -8-
 1 381. 120.011 382.  0.012 383.-120.013 387. 120.123 388.  0.112 389.-120.113 Tentsioak bi muturretan
 2 384. 120.021 385.  0.022 386.-120.023 390. 120.121 391.  0.122 392.-120.111 (ez ohikoa) (beste modu batera)
0                                        -9-
 1 .407 120.211 .408  0.212 .409-120.213 .401 120.  .402  0.  .403-120.  Intentsitateak bi muturretan
 2 .410 120.221 .411  0.222 .412-120.223 .404 120.  .405  0.  .406-120.  (ez ohikoa)
0                                        -10-
 1 .401 120.211 .402  0.212 .403-120.213 .407 120.211 .408  0.212 .409-120.213 Intentsitateak bi muturretan
 2 .404 120.221 .405  0.222 .406-120.223 .410 120.221 .411  0.222 .412-120.223 (ez ohikoa) (beste modu batera)
0                                        -11-
 1 381. 120.111 382.  0.112 383.-120.113 .401 120.011 .402  0.012 .403-120.013 Tentsioak eta intentsitateak
 2 384. 120.021 385.  0.022 386.-120.023 .404 120.221 .405  0.222 .406-120.223 bi muturretan (ez ohikoa)
0                                        -12-
 1 381. 120.123 382.  0.112 383.-120.113 .401 120.011 .402  0.012 .403-120.013 SAIOAK SAIOAK SAIOAK
 2 384. 120.021 385.  0.022 386.-120.011 .404 120.221 .405  0.222 .406-120.211 
42362010   .1 .025                               -13- 4 => Ferrorresonantziarako ikerketa. 236 balio ikertzen dira
 1 380.-120.  380. 120.  380.  0.  150. .2 300 150. .2 300 150. .2 300 4xxxyz1x => Emaitzak grafiko lineal batean aurkezten dira 
 2     221     222     223                    4xxx2xyz => Erreaktantziak albo batean bakarrik                      
42362100   .1 .025                               -14- (I1,I3,4I1,F7.3,F5.2,33X,A5,A15)/4,balio kopurua<237,
 1 380.-120.  380. 120.  380.  0.  150. .2 300 150. .2 300 150. .2 300 4xxxyz0x => Emaitzak grafiko logaritmiko batean aurkezten dira
 2     221     222     223                    
***PARLI
765.SAIOTARAKO P23 LINEA, zati bakar batean kalkulatuta   20765011002013-10-24 2014-06-27
 0 2 1 0  50.
1 50001  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P23 LINEA, sei zatitan kalkulatuta      20765011002014-06-27
 0 2 1 0  50.
1 52026  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P23 LINEA, 3 x 2 zatitan transposizio barik 20765011002014-06-27
 0 4 1 0  50.
1 50002  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
1 50002  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
1 50002  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P23 LINEA, 3 x 2 zatitan transposizioarekin 20765011002014-06-27
 0 4 1 0  50.
1 50002  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
1 50002  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
1 50002  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572   0000 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  15240 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -15240 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 24000 24000 0.500
 06000 08000 1      10000 24000 24000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, hiru zatitan kalkulatuta     20765011002014-06-27
 1 2 2 0  50.
1 80023  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, hiru zatitan bananduta      20765011002014-06-27 P24 linea 3 zatitan bananduta
 0 4 2 0  50.                                  kalkuluak zehaztasun handiagoz egiteko
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80021  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, 1EZ transposizioekin       20765011002014-06-27 P24 linea 1EZ transposizioekin
 0 4 2 0  50.                                  Tentsioen eta intentsitateen balioak nola orekatzen diren ikusteko
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, 1EZ-2EZ transposizioekin     20765011002014-06-27 P24 linea 1EZ-2EZ transposizioekin
 0 4 2 0  50.                                  Tentsioen eta intentsitateen balioak nola orekatzen diren ikusteko
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, 1EZ-2ES transposizioekin     20765011002014-06-27 P24 linea 1EZ-2ES transposizioekin
 0 4 2 0  50.                                  Tentsioen eta intentsitateen balioak nola orekatzen diren ikusteko
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
1 80001  100. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P25 LINEA, ABC CBA Erreaktantze Txikia    20765011002014-06-27
 0 2 2 0  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, ,Frekuentzia
1 80023  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 0-123456   20765011002014-06-27
 0 2 2 0  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, ,Frekuentzia
1 80003  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 0-123123   20765011002014-06-27
 0 2 2 0  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, ,Frekuentzia
1 80003  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 0-456123   20765011002014-06-27
 0 2 2 0  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, ,Frekuentzia
1 80003  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 0-000000   20765011002014-06-27
 0 2 2 0  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, ,Frekuentzia
1 80003  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 0 4000-12000 765000-12000 DATU EZEGOKIAK 
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 0 4000  000 765000  000 faseetan 54. zutabeko balioa 0 baino handiagoa
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 0 4000 12000 765000 12000 izan behar da
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 0 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 0 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 0 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 1-123456   20765011002014-06-27
 0 2 2 1  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, JARRI PARALELOAN ,Frekuentzia
1 80003  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000 Nahiz eta zirkuituak paraleloan jartzeko eskatu
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000 ez dira paraleloan jartzen 54, zutabeko balioak
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000 horretarako egokiak ez direlako
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 1-123123   20765011002014-06-27
 0 2 2 1  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, jarri paraleloan ,Frekuentzia
1 80023  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000 Nahiz eta zirkuituak paraleloan jartzeko eskatu
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000 ez dira paraleloan jartzen 54, zutabeko balioak
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000 horretarako egokiak ez direlako
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 1-456123   20765011002014-06-27
 0 2 2 1  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, jarri paraleloan ,Frekuentzia
1 80023  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000 zirkuituak paraleloan jartzen dira
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000 eta zirkuitu konposatuari dagozkion
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000 aldaezin generalizatuak atera ahal dira
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 1 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 2 4000  000 765000  000 BAINA
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 3 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3  Zirkuitu konposatuaren aldaezinak lortu eta gero
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3  ezin dira aztertu linearen egoerak
765.SAIOTARAKO P24 LINEA, ABC ABC Super Sorta, 1-456456   20765011002014-06-27
 0 2 2 1  50.                                 0. hizkuntza, 2 azterketa, 2 zirkuitu, jarri paraleloan ,Frekuentzia
1 80003  300. 75. 0000  -7.621.27 22 0.003.81  71HA CX-XXX
 13700 17590 4  4572  -7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000 zirkuituak paraleloan jartzen dira
 13700 17590 4  4572  -12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000 eta zirkuitu konposatuari dagozkion
 13700 17590 4  4572  -7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000 aldaezin generalizatuak atera ahal dira
 13700 17590 4  4572   7750 25240 25240 0.200 4 4000-12000 765000-12000
 13700 17590 4  4572  12750 20240 20240 0.200 5 4000  000 765000  000 BAINA
 13700 17590 4  4572   7750 15240 15240 0.200 6 4000 12000 765000 12000
 06000 08000 1     -10000 35000 35000 0.500
 06000 08000 1      10000 35000 35000 0.500
0
 1 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3  Zirkuitu konposatuaren aldaezinak lortu eta gero
 2 750.-120.  750. 120.  750.  0.  200. .2 3  200. .2 3  200. .2 3  ezin dira aztertu linearen egoerak
     amaierako lerro hau beharrezkoa da.